Archief

zaterdag 5 oktober 2013

Commerciële leegstand Middelkerke dubbel dan Vlaams gemiddelde.
Op vraag van de Gemeente Middelkerke maakte het Studiebureau WES een brede economische studie te Middelkerke. Uit deze studie blijkt dat de leegstand in Middelkerke quasi het dubbele is van het Vlaams gemiddelde.

Dit bewijst wat Lijst Dedecker, bij monde van gemeenteraadslid Tom Dedecker, al geruime tijd aanklaagt.

Dankzij deze studie wordt dit probleem nu ook door het gemeentebestuur erkend. De Studie adviseert uitdrukkelijk om een “EXTERN” citymanager aan te trekken. 

Tom Dedecker: ” Niettegenstaande dit advies heeft de Middelkerkse meerderheid reeds beslist een “INTERNE” aanwerving te doen.  Zoals gebruikelijk zullen familiebanden en partijlidkaart belangrijker zijn dan kennis en opleiding.”

Volgens Schepen van Lokale Economie, Michel Landuyt is er echter geen probleem gezien Blankenberge een nog hogere leegstand heeft (sic). 

Dergelijke houding is hemeltergend het is net zulk economisch negationisme die de oorzaak is van het feit dat onze gemeente verder afglijdt en naar de rand van de afgrond wordt gebracht. 

Tom Dedecker: “ Schepen Landuyt gedraagt zich als de Middelkerkse Comical Ali. Hij ziet geen probleem in het feit dat je terminaal ziek bent indien je buur dit ook maar is! Deze kortzichtigheid en gebrek aan visie zijn kenmerkend voor de OpenVLD/CD&V meerderheid en hebben de huidige lamentabele economische toestand binnen de gemeente tot gevolg. Met dergelijk beleid verwordt Middelkerke tot de Borinage van de Kust.”

Gouverneur wijst Middelkerke terecht op 10 klachten van Dedecker.

In juni van dit jaar legde Jean Marie Dedecker, na een bewogen gemeenteraad 13 klachten neer bij de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé. Alle klachten waren ontvankelijk, 10 werden gegrond bevonden. ( als bijlage overzicht van de klachten)

Jean Marie Dedecker: “ De gouverneur nam geen toezichthoudende maatregels omdat dit in geen enkel dossier nog administratief juridisch mogelijk was. Wel wees hij de gemeente op de overtredingen van het Gemeentedecreet en maande hij het College van burgemeester en schepenen op 10 dossier aan om zich te schikken naar de wetten en decreten van ons land.”

De Open VLD/ CD&V coalitie is streng  op zijn bevolking en schrijft gas-boetes en parkeerboetes uit bij de vleet. Zelfs treedt ze de Vlaamse administratieve wetgeving met de voeten en door het weigeren van het uitvoeren van een correcte postregistratie creëert ze zelfs een juridisch vacuüm voor zijn inwoners. De gouverneur maant de gemeente nu aan om zich “onverwijld” in regel te stellen, de raadscommissies bijeen te roepen en in de toekomst de wet op de overheidsopdrachten strikt op te volgen.”
 
Jean Marie Dedecker

 
 
Bijlage
 
Klachten bij de gouverneur en de minister van Binnenlands Bestuur.

 

1.      8 klachten tegen overtredingen op artikel 157 van het gemeentedecreet.

2.      1 klacht betreffende een overtreding op de wet op de overheidsopdrachten.

3.      1 klacht betreffende een overtreding op artikel 39§1 van het gemeentedecreet.

4.      1 klacht tegen de aanstelling van R. Devriendt en L. Feys-Peelman als gemandateerde voor de algemene vergadering van het TMVW.

5.      1 klacht tegen de aanstelling van R. Devriendt en L.Feys-Peelman als gemandateerde voor de algemene vergadering van de Gemeentelijk Holding.

6.      1 klacht overtreding op artikel 189 van het gemeentedecreet.

maandag 19 augustus 2013

Gemeenteraadslid Diego Demarcke steunt de vraag tot opwaardering en heropenstellen van oude “kerkwegels”. 
Nadat ik vorige week samen met enkele inwoners van Schore een begeleide wandeling maakte langs oude, zogenaamde “kerkwegels” in de Blanckaert  te Woumen, groeide het idee om ook in Middelkerke de eventueel nog te bereiken oude “kerkwegels” te herwaarderen en opnieuw open te stellen voor fietsers en wandelaars.

Diego Demarcke: “ Het opnieuw toegankelijk maken van dit netwerk van  paden met historisch karakter zal het wandel- en fietstoerisme in het hinterland zonder twijfel ten goede komen. Bovendien zal dit voor de lokale bevolking een veiliger alternatief zijn om zich met de fiets of te voet van het ene dorp naar het andere te begeven. Ook en vooral onze kinderen kunnen zo de nu zeer gevaarlijke gewestwegen mijden ”.


Ik steun de vraag tot oproep aan de gemeentelijke overheid om dit idee verder uit  te werken. Samen met de landbouwers, die nu vaak eigenaar zijn van de gronden waarlangs deze historische paden liepen, kan de gemeente een systeem van compensatie uitwerken. Bovendien zou het initiatief ook een boost betekenen voor het hoevetoerisme.
 

Diego Demarcke
Gemeenteraadslid

vrijdag 12 juli 2013

Geldverspilling rode draad in OCMW-raad.Op de jongste OCMW-raad werd een volledige renovatie voorgelegd van het oude zorgcentrum ten bedrage van 1,3 miljoen euro. Er zou een bioscoopzaaltje, enkele hobbyruimtes enz. voorzien worden. Ook zou de, nog in goede staat zijnde, buitengevel aangepakt worden. Lijst Dedecker kant zich tegen dit project. Dat er werken uitgevoerd worden door de eigen diensten kan Lijst Dedecker nog aannemen maar opnieuw monsterbedragen uitgeven is er ver over.

Henk Dierendonck: ”De meerderheid vergeet dat we in een economische crisis zitten. Ze zijn blijkbaar elke voeling met de realiteit kwijt en gooien vanaf hun wolk met de euro’s van de belastingbetaler! Het moet maar eens gedaan zijn met al die zottigheden.”

Op diezelfde raad werd ook nog een nieuw comité opgericht. Het betreft een bijzonder comité voor zorgvoorziening. Lijst Dedecker is ervan overtuigd dat het hier enkel gaat om de oprichting van een comité met als doel zitpenningen opstrijken. Eigen zak eerst!

Henk Dierendonck: “Naast de raad hebben we een comité sociale zaken die goed en veel werk verricht en een vast bureau dat enkel en alleen bestaat ter eer en glorie van penningen en titels. De zaken die het nieuwe comité wil behandelen, kunnen gerust in de raad behandeld worden. Ook vinden wij dat het democratische aspect van dergelijke comités en raden verwaarloosd wordt gezien kleinere partijen uit de raad geen plaats krijgen.”
 

Henk Dierendonck

Fractieleider OCMW Lijst Dedecker Middelkerke

 

zaterdag 29 juni 2013

Lentehappening 2013


Foto's zijn vanaf 01/01/2013 digitaal, gratis en in volle resolutie beschikbaar bij alle bestuursleden en op 059/80 20 23 of 0486/94 83 67

zaterdag 25 mei 2013

Nieuw woon- en zorgcentrum.
Vandaag opent het nieuw woon- en zorgcentrum van het OCMW in Middelkerke die gerealiseerd werd via een onroerende leasing of een financiering met projectbegeleiding.
Lijst Dedecker  is een koele minnaar van financiering met projectbegeleiding en niet in het minst omdat dit een dure zaak is.

Bovendien is één en ander nog niet definitief door de wetgever geregeld en is het handelen binnen een gedoogbeleid conform de voorwaarden omschreven in de omzendbrief van 18/07/2008.

Henk Dierendonck: “ Voor de projectbegeleiding van het woon – en zorghuis betaalt het OCMW 145.000 euro (excl. BTW) aan Belfius. Gelet op het feit dat de architect de projectopvolging en veiligheidscoördinatie op de werf zelf doet en deze apart factureert, gaat het hier dus enkel over een administratieve begeleiding van het project. (facturatie, vergunningen e.d.)
Het OCMW heeft een 5 man/vrouw sterke administratie. Is daar nu echt niemand in staat om de vergunningen aan te vragen en op te volgen, de facturatie te verifiëren met de prijsofferte enz.
In deze tijden van crisis betaalt het OCMW 145.000 euro voor iets wat men perfect met eigen personeel zou kunnen.
Met diezelfde 145.000 euro kan men 180 kansarmen te Middelkerke van een leefloon voorzien. Zou dit geen beter besteding zijn van belastinggeld bestemd voor de sociale doeleinden. “


Bovendien stellen wij ons ernstige vragen i.v.m. de bestaande infrastructuur, zowel keuken als zorgcentrum. Er worden nu in het nieuwe zorgcentrum in totaal amper 10 bedden meer voorzien. Het oude gebouw komt leeg te staan, en men heeft geen visie over de toekomst van dit gebouw.

Henk Dierendonck: “Het kan niet dat dergelijk gebouw nog geen bestemming kreeg en bijgevolg zal leegstaan, wat leidt tot verwaarlozing. Een uitdoofscenario was op zijn plaats geweest waarbij en het nieuwe en het oude centrum ten volle konden dienst doen. Systematisch kon men dan het oude centrum afbouwen waarbij andere taken zoals welzijn, kinderopvang en dergelijke konden worden ingevuld.”

Henk Dierendonck
Fractieleider OCMW Lijst Dedecker.

woensdag 8 mei 2013

Een nieuwe visie voor Lombardsijde
Op de gemeenteraad van 7 mei heeft Lijst Dedecker een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsplan(GRUP) gevraagd. Het verleggen van de tramlijn naar de kustweg is een unieke gelegenheid voor Lombardsijde om uit te breiden tot de ijzermonding, het Albertmonument en de Nieuwpoortse jachthaven. Nieuwpoort wil de industriële site “Brusselle “ omvormen in een gebied voor verblijfsrecreatie met een hotelcomplex. Dit is een uitgestoken hand die Middelkerke moet aannemen om Lombardsijde een nieuwe toekomst te geven.

In de driehoek tussen de Kustweg, de Nieuwpoortlaan en de Schorrenbloemstraat ligt er momenteel landbouwgrond en een kleine industriezone die de woonuitbreiding tot aan het “Brusselle complex“ verhindert en drukt op de omgeving. Deze paar bedrijven zorgen voor veel tewerkstelling (o.a. een aannemersbedrijf met 120 werknemers) maar zouden – mits schadeloosstelling – perfect kunnen gedelokaliseerd worden naar een nieuwe industriezone in het hinterland. De meerwaarde door omvorming van landbouw- en industriegrond in bouwgrond zou al een grote financiële compensatie zijn voor de bestaande ondernemingen. Mits bestemmingswijziging en aanpassing van het uitvoeringsplan zou dit een nieuwe impuls kunnen geven voor alle partijen.

Het schorrengebied rond de halve maan, de jachthaven, de ijzermonding in het verlengde van de Lombardsijdse dorpskern zijn een enorme troef voor onze poldergemeente. Onze gemeente heeft een nieuwe globale toekomstvisie nodig. Het is tijd dat het gemeentebestuur wakker schiet na jaren ingedommeld te zijn tussen Nieuwpoort en Oostende.


Jean Marie Dedecker.

vrijdag 12 april 2013

Burgemeester Opstaele verzet zich tegen Mini-Europa in Middelkerke.

 
Het voorstel van Jean Marie Dedecker om een gemeenteraadscommissie op te richten om de eventuele komst van Mini-Europa naar Middelkerke over partijgrenzen heen te onderhandelen, werd door de meerderheid weggestemd.

Jean- Marie Dedecker: “ Ik heb een voorstel in mijn bezit van een privé-investeerder die wil betalen voor grond en alle kosten. Het enige dat gevraagd wordt is een geschikte locatie en een eventuele aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan.”

 Middelkerke betaalt jaarlijks 200.000 euro voor het binnenhalen van wielerkoersen en zelfs 26.000 euro om welgeteld 1 boom te planten op het marktplein te Shore. Maar om een project te onderzoeken dat jaarlijks 370.000 extra toeristen en een dertigtal werkplaatsen voor laaggeschoolden kan opleveren, is geen budget voor en geen goodwill aanwezig.

Jean-Marie Dedecker: “ Gisterennamiddag werd net voor de gemeenteraad nog snel even gebeld naar de dhr. Goethals (secretaris Mini-Europa). Een gesprek van 5 minuten volstond om gans het project naar de prullenmand te verwijzen. Dit is geen ernstig bestuur, dit is slecht beleid. Middelkerke verdient beter.”


De gemeenteraad werd zelfs onrechtmatig en onwettelijk stopgezet zonder dat de agenda werd afgewerkt. Voorzitter Michel landuyt weigerde te antwoorden op vragen van gemeenteraadslid Geert Verdonck(Progressief kartel) en Bianca Ryckewaert(Lijst Dedecker) en verliet samen met het voltallige College van Burgemeester en Schepen de raadszaal, in zijn voetsporen gevolgd door de rest van de meerderheid.

 Er was meer democratie in het Politburo van de Russische communistische partij dan in het Middelkerks gemeentebestuur.

 Jean Marie Dedecker

donderdag 11 april 2013

Lijst Dedecker vraagt oprichting gemeenteraadscommissie Mini-Europa.
Het naar Middelkerke halen van Mini-Europa is een project die snel en op korte termijn dient te gebeuren. Het is een unieke kans die de gemeente Middelkerke met beide handen moet aangrijpen.
Omdat de burgemeester Janna Opstaele en de schepen van Toerisme Michel Landuyt tot op heden niets ondernomen hebben , niettegenstaande dat ze op 21 maart 2013 in de pers verklaarden dat ze positief stonden tegenover het idee, vraagt Lijst Dedecker de oprichting van een gemeenteraadscommissie die snel, efficiënt en over de partijgrenzen heen kan werken rond dit project.

Jean Marie Dedecker:  “ We moeten via een politiek overschrijdend project  over de partijgrenzen heen in het belang van de Middelkerkenaar snel onderzoek voeren naar de haalbaarheid in eerste fase en de implementatie en uitvoering in tweede en derde fase. Het mag hier niet gaan om wie de pluim op de hoed steekt maar of Middelkerke er beter van wordt.”

Mini-Europa die in Brussel 360.000 bezoekers per jaar haalt zou een economische en toeristische boost betekenen voor Middelkerke. De tijd is echter onze grootste vijand daarom moeten we de partijpolitieke gewaden af gooien en de belangen van Middelkerke voorop zetten.

Jean Marie Dedecker:  “ Een constructieve oppositie was steeds onze doelstelling. We beloofden de Middelkerkenaar om hard te werken voor een beter Middelkerke en dat doen we evenzeer vanuit de oppositie. We hopen dat de Open VLD /CD&V /N-VA-meerderheid deze uitgestoken hand van de grootste oppositiepartij aanneemt en wars van politiek spelletjes meewerkt aan een positief project voor Middelkerke.”

Op de gemeenteraad van komende donderdag 11 april voegde Lijst Dedecker de oprichting van de gemeenteraadscommissie toe aan de agenda. Het gemeentedecreet schrijft voor dat de voorzitter van dergelijke commissie geen lid mag zijn van het College van Burgemeester en Schepenen. Jean Marie Dedecker zal zich komende donderdag kandidaat stellen om deze nieuw op te richten commissie voor te zitten.

woensdag 10 april 2013

Tramlijn weg uit dorpskern Lombardsijde. 
Lijst Dedecker is verheugd dat De Lijn plannen heeft om de tram vanaf het Albert I-monument in Nieuwpoort rechtuit wil laten rijden naar Westende. Lijst Dedecker ziet zo één van zijn programmapunten gerealiseerd. Het nieuwe traject levert niet alleen rijtijdwinst op voor de reiziger, maar zorgt ook voor minder conflictsituaties met het overige verkeer wat een veiliger verkeer met zich meebrengt.

In de zomer davert er iedere 10 minuten een 48-tonner van 30 m lengte voorbij de voordeur van de Lombardsijdse dorpsbewoners. Er zijn in het verleden al diverse dodelijke ongevallen gebeurd met de tram zowel in de dorpskern als op de kruispunten met de kustweg. Daar komt weldra een einde aan.

Jean Marie Dedecker: “ Het verdwijnen van de tramlijn maakt de weg vrij voor de opwaardering van de dorpskern van Lombardsijde, met een volwaardig marktplein. De oude trambedding kan perfect dienen als veilige wandel- en fietsroute, zowel in Lombardsijdelaan richting Nieuwpoort als in de Zeelaan richting strand.

Het project zou al kunnen gerealiseerd worden vanaf 2014. Landmeters zijn vandaag al het nieuwe traject op de kustweg aan het uittekenen. Het is nog wachten op het financieel fiat van het Vlaams Gewest om definitief van start te gaan. Dit geeft de gemeente ruimschoots de tijd om te starten met de planning voor de noodzakelijke opwaardering van Lombardsijde. Lombardsijde zou zo ook perfect kunnen aansluiten op de Nieuwpoortse Yachthaven en een nieuw elan geven voor projecten aan de Zeelaan.
Jean Marie Dedecker

woensdag 20 maart 2013

Jean Marie Dedecker wil Mini-Europa naar Middelkerke halenJean Marie Dedecker: “ Om Middelkerke een economische en toeristische boost te geven stel ik voor om Mini-Europa, die eind augustus weg moet op de Heizel naar Middelkerke te halen. Mini-Europa is goed voor 360.000 bezoekers en 120 jobs. “

Het huidige Mini-Europa ligt op een locatie van 2,5 ha en zou in Middelkerke of één van zijn deelgemeentes ideaal kunnen ingeplant worden. De investering voor het opbouwen van Mini-Europa te Middelkerke zou 10 miljoen euro kosten. Eéndagstoerisme en verblijfstoerisme kunnen er wel bij varen. De gemeente zou “ als eigen inbreng” bijvoorbeeld de terreinen ter beschikking kunnen stellen van privé-investeerders. Een verantwoorde investering om Middelkerke toeristisch en economisch uit zijn as te doen rijzen.

Middelkerke heeft een toeristische en economische boost nodig. De cijfers liegen er niet om. Het verblijfstoerisme daalde sinds 2006 van 487.868 tot 429.427 toeristen.(cijfers Stabel) Een daling van maar liefst 58.441 toeristen per jaar, en dat zijn enkel de cijfers van het verblijfstoerisme. Cijfers van het eendagstoerisme zijn helaas niet beschikbaar maar elkeen die een zaak uitbaat in Middelkerke zal u vertellen dat ook daar een spectaculaire daling vast te stellen is. De leegstand van de vele winkelpanden en de vele faillissementen zijn stille getuigen van deze deplorabele economische  en toeristische terugval van Middelkerke. (Onlangs gingen in Westende-Bad nog vier horecazaken voor de bijl op 14 dagen tijd.)

Ook de werkloosheidscijfers zijn duidelijk. In vergelijking met 2009 steeg de werkeloosheid te Middelkerke met 15,3 %. Het werkaanbod daalde met 14,7 %  in vergelijking met 2011(cijfers arvastat)

Jean Marie Dedecker: “ Wij hopen dat de huidige meerderheid van Open VLD/CD&V/ N-VA  dit voorstel niet afschiet omdat het van de oppositie komt en dit voorstel in het belang van Middelkerke en zijn inwoners positief onthaalt. Het is vijf voor twaalf.”

vrijdag 15 maart 2013

Jeugdhotel Calidris wordt voor een habbekrats verkwanseld aan intercommunale IKVW.Jeugdhotel Calidris wordt voor een habbekrats verkwanseld aan intercommunale IKVW.
De Calidris werd in 1900 opgericht door de Brusselse filantropische vereniging ‘Les Marçunvins’. Deze vereniging werd gesticht in 1875 en bood financiële steun aan jonge studenten en organiseerde vakantiekolonies voor zwakke kinderen.

Sinds die tijd en tot op heden was de Calidris een geliefkoosd bivakhotel voor vakantiekolonies en zeeklassen.  Ook toen het na de Eerste Wereldoorlog nagenoeg totaal vernietigd werd, verrees het in 1930 uit zijn as en werd het in zijn eer hersteld als bivakhotel.
Eind vorige eeuw werd voor de aankoop en de restauratie door de Middelkerkse belastingbetaler nog 15 miljoen euro betaald. Naast een hotel met 7 kamers en 56 slaapplaatsen, een tv-zaal en een inkomsecretariaat doet de Calidris ook dienst als tentoonstellingsruimte, kunstacademie(vzw littera ) en als locatie voor de buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking voor onze kinderen.

Jean Marie Dedecker: “Nu wil de huidige Open VLD/CD&V meerderheid (gesteund door N-VA) het hotel sluiten en het gebouw voor een habbekrats van amper 1000 euro per maand verhuren aan het IKVW, de administratie van de kustreddingsdiensten. Dit ruikt naar belangenvermenging: het bivakhotel is een concurrent van jeugdherberg de Zeekameel te Lombardsijde die toevallig uitgebaat wordt door de zoon van gemeenteraadslid Gerard Soete van de CD&V en de voorzitter van het IKWV Johnny Devey, Schepen te Middelkerke, stemde met een dubbele pet op mee in het College van Burgemeester en Schepenen voor de bestemmingswijziging van de Calidris. Het getuigt van een totaal gebrek aan visie van het Middelkerks gemeentebestuur om dergelijke prachtige accommodatie aan het strand te verkwanselen aan een intercommunale voor administratieve kantoren.”

Met meer dan 4000 overnachtingen per jaar is de Calidris een toeristische troef voor Westende die men moet koesteren en dit zeker in tijden van economische crisis. Bovendien is er een groot tekort aan jeugdverblijfcentra voor groepen aan onze Vlaamse kust. Het is tevens een vitaminekuur aan het strand voor onze kinderen en onmisbaar voor het cultureel leven in Westende.

Lijst Dedecker wil deze toeristische troef, deze culturele en historische accommodatie in eer houden en zijn bestemming niet wijzigen. Lijst Dedecker wil dat onze kinderen ook in de toekomst van deze parel aan de Vlaamse Kust blijvend kunnen genieten.

Jean Marie Dedecker

vrijdag 15 februari 2013

Onregelmatigheden niet zwaar genoeg voor herverkiezingen.De Raad van State besliste vandaag dat de gemeenteraadsverkiezingen te Middelkerke desondanks onregelmatigheden toch geldig waren.

Zowel de verkiezingscommissie als de Raad van State erkenden dat er onregelmatigheden plaatsgrepen, maar deze waren volgens hen niet van die aard dat ze een zetelverschuiving teweeg hadden gebracht en dit is nu net een vereiste voor nieuwe verkiezingen.


Jean Marie Dedecker: “ De gemeente Middelkerke heeft een geschiedenis van slecht beheer en onregelmatigheden. Zo werden vorige week de verkiezingen van het OCMW wel ongeldig verklaard en dit voor de tweede keer op rij.”

Het wordt hoogtijd dat de Open VLD/CD&V meerderheid te Middelkerke beseft dat zij niet boven de wet staat en dat ook zij conform de wet moeten handelen. Er moet dringend meer geld en middelen besteed worden voor een degelijk bestuur.

Jean Marie Dedecker: “ Voor de democratie is elke euro die men moet uitgeven er kennelijk één teveel, maar 6500 euro OCMW-geld bestemd voor minderbedeelden te Middelkerke verbrassen aan een schranspartij voor raadsleden en familie op het VIP-gala van de cyclocross van morgen is dan weer geen probleem. ”

We zullen de komende zes jaar een constructieve oppositie voeren.  Maar dit is enkel mogelijk als de meerderheid ons toelaat constructief te zijn en niet elk positief voorstel onfatsoenlijk zonder debat verwerpt. We zullen erop toezien dat de cultuur van de onregelmatigheden verdwijnt, en dit  door intensief oppositiewerk en doorgedreven controle. We zullen zo elke kiezer via hard werk belonen voor zijn stem.

Jean Marie Dedecker

vrijdag 8 februari 2013

Eigen zakken EERST !! De graaicultuur van de N-VA Middelkerke
De Nieuw Van Den Broucke Alliantie te Middelkerke bewijst dat zij maar 1 programmapunt hebben en dat is zoveel mogelijk zitpenningen binnen halen en zoveel mogelijk hun eigen zakken vullen.
De N-VA Middelkerke collaboreert met de meerderheid. Nog voor de haan op de gemeenteraad 3 maal kraaide verkocht Danny “FAUST” Vandenbroucke (fractieleider N-VA) zijn ziel aan de meerderheid. In ruil voor 6 jaar stilzwijgen en Ja-knikken krijgt N-VA met amper twee gemeenteraadsleden van de Open –VLD / CD&V –meerderheid alle postjes en dito zitpenningen,  in intercommunales en verenigingen die aan de oppositie moeten worden toegewezen.

Jean Marie Dedecker: “Voor N-VA Middelkerke is het gerinkel van de kassa belangrijker dan het geruis van haar geweten.Met een tiental extra “postjes” in allerhande communales en gemeentebedrijven kroont Van Den Broucke zich tot mandatenkampioen van Middelkerke. Gisteren waren we getuige van 1 grote pak-de-poen-show, waarbij de N-VA bewijst dat zij geen enkel morele waarde kent."

We betreuren het feit dat elke vorm van constructieve en democratisch onderbouwde oppositie op deze manier verdwijnt. De schandalige graaicultuur van de N-VA Middelkerke illustreert dat zij geen enkele ernstige maatschappelijke visie hebben en dat de nieuwe politieke cultuur voor haar dode letter is. Erst das Fressen, dann die Moral.

Jean Marie Dedecker: “Lijst Dedecker ziet dan weer gemeenteraad na gemeenteraad positieve, constructieve en progressieve ideeën weggestemd zonder enige vorm van debat. Is dit de nieuwe politiek cultuur, een cultuur waarbij de Open VLD/CD&V in collaboratie met de N-VA  een cordon sanitair sluit rond elk positief voorstel van Lijst Dedecker.”

Nieuw Van Den Broucke Alliantie heeft zijn ware gelaat getoond en het is er één van eigen zak eerst. We weten nu waar de prioriteit ligt van de N-VA Middelkerke het begint en eindigt bij de bankrekening van hun fractieleider Danny Van Den Broucke. 


Lijst Dedecker Middelkerke

maandag 28 januari 2013

Het profitariaat van de OCMW-raad
Op de zitting van de OCMW-raad Middelkerke van woensdag 23 januari 2013  besliste de meerderheid van Open VLD en CD&V gesteund door N-VA  om uitgebreid te gaan feesten op kosten van het sociaal budget. De Open VLD/CD&V/N-VA – raadsleden keurden zonder verpinken voor henzelf en hun partner een VIP-arrangement voor de superprestige cyclocross van 16/02/2013 goed.

Henk Dierendonck: “ Het sociaal budget dient om de minderbedeelden van Middelkerke een betere toekomst te verschaffen en niet om de raadsleden en hun partners mee te laten schuiven aan een dis van champagne en kaviaar. Lijst Dedecker heeft zich ter zitting formeel verzet tegen dit schandalig profitariaat. Voor de Open VLD/CD&V/N-VA–raadsleden is politiek kennelijk gaan feesten en fuiven. Voor Lijst Dedecker is de OCMW-raad er om mensen te helpen.”

Het VIP-arrangement voor de superprestige cyclocross bestaat uit; een aperitief met luxe hapjes, een gereserveerde tafel met luxe 3-gangenlunch en aangepaste dranken,
VIP-ticket voor de omloop, toegang tot het Crosscafé met gratis drank vanaf 17.00u tot 20.00u, een VIP-receptie na de wedstrijd met hartelijk buffet
en een optreden van de covergroep “Chez Kit”. Omdat de OCMW-raadsleden geen taxi zouden moeten nemen wordt ook een VIP – Parking voorbehouden vlakbij de VIP-ruimte en de omloop.

Henk Dierendonck: “ Het VIP-arrangement kost 150 euro per persoon exclusief BTW. Voortgaand op de e-mailuitnodiging betaalt het OCMW een schranspartij voor 18 personen met partner. Een slordige 6500 euro fondsen bedoeld om de armoede te bestrijden verdwijnen zo in de kas van cyclocross. De Open VLD/CD&V/N-VA–raadsleden zijn ordinaire tafelschuimers op kosten van de belastingbetalers. Terwijl de buurman naar de voedselbank moet, vullen zij hun buiken met het geld bestemd voor armoedebestrijding.”

De meerderheid kon als enige tegenargument inbrengen dat ook de gemeenteraadsleden hetzelfde zouden doen. Mocht het cyclocrosscomité ons uitnodigen, zij krijgen massaal subsidies van het gemeentebestuur, gaan wij hier graag op in.


Henk Dierendonck
Fractieleider- OCMW Lijst Dedecker

vrijdag 25 januari 2013

Lijst Dedecker draagt onafhankelijke deskundigen Autonoom Gemeentebedrijf voor.Lijst Dedecker juicht de beslissing toe om meer deskundigen af te vaardigen in het Autonoom Gemeentebedrijf. Uiteraard zolang dit daadwerkelijke deskundigen betreft en het niet om politieke aanduidingen gaat binnen een partijpolitieke belonings-en postjescultuur.

Door het aanduiden van onafhankelijke deskundigen kan tot een echte verzelfstandiging gekomen worden, waarbij bestuurders verantwoording moeten afleggen t.a.v het gemeentebestuur.

Jean Marie Dedecker : “ We moeten af van het gepolitiseerd zitpenningenfabriekje van de vorige legislatuur en evolueren naar een echt autonoom gemeentebedrijf. Daarom dragen wij, in het belang van de gemeente Middelkerke, onafhankelijke topdeskundigen naar voor.”

De nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet leggen geen voorwaarden op voor bestuurders van een autonoom gemeentebedrijf.  De statuten van het AGB Middelkerke leggen wel 1 specifieke voorwaarde op, namelijk de bepaling om te voldoen aan de kiesvoorwaarden om tot gemeenteraadslid verkozen te worden zoals beschreven in het Lokaal kiesdecreet (een voorwaarde waar al onze kandidaten aan voldoen).

Jean Marie Dedecker: “ De lijst met onze onafhankelijke deskundigen  werd vandaag aan het College van Burgemeester en Schepenen bezorgd. Wij dragen o.m. professor urbanisatie en regionale ontwikkeling Georges Allaert en Fiscaal Jurist Werner Niemegeers voor. ”

De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke stipuleren dat het College Van Burgemeester en Schepenen een gemotiveerde lijst van kandidaten opmaakt en aan de gemeenteraad voorlegt. Wij hopen dat ook de meerderheid kiest voor onafhankelijke topdeskundigen, mocht men toch kiezen voor partijpolitieke zitpenningbenoemingen zijn wij benieuwd naar hun motivering.


Jean Marie Dedecker

donderdag 17 januari 2013

Lijst Dedecker en Progressief Kartel roepen gemeenteraad samen.

Artikel 40 van het Gemeentedecreet stipuleert duidelijk dat de gemeenteraad een huishoudelijk reglement moet goedkeuren bij aanvang van de legislatuur en dit om de nieuwe gemeenteraadsleden niet te confronteren met een huishoudelijk reglement opgelegd door een vorige gemeenteraad.
Bovendien zijn er sinds 01/01/2013 bepalingen die wettelijk dienen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement en is het huidig reglement niet voorzien op verschillende voorzitters van gemeenteraad en politieraad, welke een normaal verloop van een gemeenteraad quasi onmogelijk maakt.

Daarom besloot Lijst Dedecker om samen met het Progressief Kartel en conform artikel 20 van het gemeentedecreet de gemeenteraad samen te roepen op maandag 28 januari 2013. ( Art. 20, tweede lid: “De voorzitter is verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en schepenen.”)

Jean Marie Dedecker: “De huidige meerderheid van Open VLD/CD&V heeft niet alleen geen bestuursvisie, want we wachten nog steeds op het bestuursakkoord, ze blinkt ook uit in bestuursloosheid. Ze waren anders wel heel snel om de verdeling van hun postjes in VVV(bureau van toerisme) en AGB (cultuurcentra en musea)op de vorige gemeenteraad goed te keuren. Maar als het om wettelijke verplichtingen gaat en de rechten t.a.v. de gemeenteraadsleden en de bevolking, dan verliezen plots interesse en vervallen ze in bestuursloosheid.”

We besloten om het huishoudelijk reglement ook de 21ste eeuw in te heffen en digitalisering, inspraak en openbaarheid van bestuur te maximaliseren. Zo stellen wij voor alle dossiers, verslagen, agenda en uitnodigingen digitaal via e-mail aan de gemeenteraadsleden te bezorgen en vragen we een woordelijk verslag via geluidsopnames van de gemeenteraad.

We vragen naast accurate en snelle publicatie op de website van agenda’s, en verslagen ook een aanplakking van de agenda van de gemeenteraad  en andere raden niet alleen in Middelkerke aan het gemeentehuis, maar ook aan de bibliotheken(trefpunten) in Westende, Lombardsijde en Leffinge. (ook de buurgemeenten hebben recht op toegankelijke informatie)

We voorzien ook een ruimere inspraak voor de bevolking door op het einde van de gemeenteraad een inspraakmoment te organiseren. We stellen voor om op het einde van de openbare zitting, elke aanwezige in het publiek de kans te geven een vraag te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Een openheid van bestuur die reeds in verschillende gemeenten van toepassing is.

Jean Marie Dedecker: “ We roepen ook een halt toe aan de graaicultuur en het kwistig uitdelen van zitpenningen in interne en externe verzelfstandigde agentschappen en commissies allerhande. Een graaicultuur waarvoor de belastingbetaler de factuur gepresenteerd krijgt. Bovendien brengen wij de zitpenning terug van 175 euro per zitting naar 150 euro, zowat het niveau van de ons omringende gemeenten.”

Uiteraard pasten wij het huishoudelijk reglement ook aan aan de decretale bepalingen die ingang vonden op 01/01/2013 en namen meteen de bepalingen die ingang vinden op 01/01/2014 mee op, een kwestie van efficiëntie en vooruitziend denken.

Hoewel wettelijk verplicht met ingang van 01/01/2007 de gemeente Middelkerke een deontologische code moest aannemen voor lokale mandatarissen deed zij dit pas in oktober van 2007. Vermist een deontologische code onlosmakelijk verbonden is met de rechten en plichten van de gemeenteraadsleden vermeldt in het huishoudelijk reglement, en wij van mening zijn dat ook nieuwe gemeenteraadsleden een deontologische code moeten goedkeuren, vragen wij op dezelfde zitting de goedkeuring van een deontologische code door de nieuwe gemeenteraad.

Jean Marie Dedecker.