maandag 28 januari 2013

Het profitariaat van de OCMW-raad
Op de zitting van de OCMW-raad Middelkerke van woensdag 23 januari 2013  besliste de meerderheid van Open VLD en CD&V gesteund door N-VA  om uitgebreid te gaan feesten op kosten van het sociaal budget. De Open VLD/CD&V/N-VA – raadsleden keurden zonder verpinken voor henzelf en hun partner een VIP-arrangement voor de superprestige cyclocross van 16/02/2013 goed.

Henk Dierendonck: “ Het sociaal budget dient om de minderbedeelden van Middelkerke een betere toekomst te verschaffen en niet om de raadsleden en hun partners mee te laten schuiven aan een dis van champagne en kaviaar. Lijst Dedecker heeft zich ter zitting formeel verzet tegen dit schandalig profitariaat. Voor de Open VLD/CD&V/N-VA–raadsleden is politiek kennelijk gaan feesten en fuiven. Voor Lijst Dedecker is de OCMW-raad er om mensen te helpen.”

Het VIP-arrangement voor de superprestige cyclocross bestaat uit; een aperitief met luxe hapjes, een gereserveerde tafel met luxe 3-gangenlunch en aangepaste dranken,
VIP-ticket voor de omloop, toegang tot het Crosscafé met gratis drank vanaf 17.00u tot 20.00u, een VIP-receptie na de wedstrijd met hartelijk buffet
en een optreden van de covergroep “Chez Kit”. Omdat de OCMW-raadsleden geen taxi zouden moeten nemen wordt ook een VIP – Parking voorbehouden vlakbij de VIP-ruimte en de omloop.

Henk Dierendonck: “ Het VIP-arrangement kost 150 euro per persoon exclusief BTW. Voortgaand op de e-mailuitnodiging betaalt het OCMW een schranspartij voor 18 personen met partner. Een slordige 6500 euro fondsen bedoeld om de armoede te bestrijden verdwijnen zo in de kas van cyclocross. De Open VLD/CD&V/N-VA–raadsleden zijn ordinaire tafelschuimers op kosten van de belastingbetalers. Terwijl de buurman naar de voedselbank moet, vullen zij hun buiken met het geld bestemd voor armoedebestrijding.”

De meerderheid kon als enige tegenargument inbrengen dat ook de gemeenteraadsleden hetzelfde zouden doen. Mocht het cyclocrosscomité ons uitnodigen, zij krijgen massaal subsidies van het gemeentebestuur, gaan wij hier graag op in.


Henk Dierendonck
Fractieleider- OCMW Lijst Dedecker

vrijdag 25 januari 2013

Lijst Dedecker draagt onafhankelijke deskundigen Autonoom Gemeentebedrijf voor.Lijst Dedecker juicht de beslissing toe om meer deskundigen af te vaardigen in het Autonoom Gemeentebedrijf. Uiteraard zolang dit daadwerkelijke deskundigen betreft en het niet om politieke aanduidingen gaat binnen een partijpolitieke belonings-en postjescultuur.

Door het aanduiden van onafhankelijke deskundigen kan tot een echte verzelfstandiging gekomen worden, waarbij bestuurders verantwoording moeten afleggen t.a.v het gemeentebestuur.

Jean Marie Dedecker : “ We moeten af van het gepolitiseerd zitpenningenfabriekje van de vorige legislatuur en evolueren naar een echt autonoom gemeentebedrijf. Daarom dragen wij, in het belang van de gemeente Middelkerke, onafhankelijke topdeskundigen naar voor.”

De nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet leggen geen voorwaarden op voor bestuurders van een autonoom gemeentebedrijf.  De statuten van het AGB Middelkerke leggen wel 1 specifieke voorwaarde op, namelijk de bepaling om te voldoen aan de kiesvoorwaarden om tot gemeenteraadslid verkozen te worden zoals beschreven in het Lokaal kiesdecreet (een voorwaarde waar al onze kandidaten aan voldoen).

Jean Marie Dedecker: “ De lijst met onze onafhankelijke deskundigen  werd vandaag aan het College van Burgemeester en Schepenen bezorgd. Wij dragen o.m. professor urbanisatie en regionale ontwikkeling Georges Allaert en Fiscaal Jurist Werner Niemegeers voor. ”

De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke stipuleren dat het College Van Burgemeester en Schepenen een gemotiveerde lijst van kandidaten opmaakt en aan de gemeenteraad voorlegt. Wij hopen dat ook de meerderheid kiest voor onafhankelijke topdeskundigen, mocht men toch kiezen voor partijpolitieke zitpenningbenoemingen zijn wij benieuwd naar hun motivering.


Jean Marie Dedecker

donderdag 17 januari 2013

Lijst Dedecker en Progressief Kartel roepen gemeenteraad samen.

Artikel 40 van het Gemeentedecreet stipuleert duidelijk dat de gemeenteraad een huishoudelijk reglement moet goedkeuren bij aanvang van de legislatuur en dit om de nieuwe gemeenteraadsleden niet te confronteren met een huishoudelijk reglement opgelegd door een vorige gemeenteraad.
Bovendien zijn er sinds 01/01/2013 bepalingen die wettelijk dienen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement en is het huidig reglement niet voorzien op verschillende voorzitters van gemeenteraad en politieraad, welke een normaal verloop van een gemeenteraad quasi onmogelijk maakt.

Daarom besloot Lijst Dedecker om samen met het Progressief Kartel en conform artikel 20 van het gemeentedecreet de gemeenteraad samen te roepen op maandag 28 januari 2013. ( Art. 20, tweede lid: “De voorzitter is verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en schepenen.”)

Jean Marie Dedecker: “De huidige meerderheid van Open VLD/CD&V heeft niet alleen geen bestuursvisie, want we wachten nog steeds op het bestuursakkoord, ze blinkt ook uit in bestuursloosheid. Ze waren anders wel heel snel om de verdeling van hun postjes in VVV(bureau van toerisme) en AGB (cultuurcentra en musea)op de vorige gemeenteraad goed te keuren. Maar als het om wettelijke verplichtingen gaat en de rechten t.a.v. de gemeenteraadsleden en de bevolking, dan verliezen plots interesse en vervallen ze in bestuursloosheid.”

We besloten om het huishoudelijk reglement ook de 21ste eeuw in te heffen en digitalisering, inspraak en openbaarheid van bestuur te maximaliseren. Zo stellen wij voor alle dossiers, verslagen, agenda en uitnodigingen digitaal via e-mail aan de gemeenteraadsleden te bezorgen en vragen we een woordelijk verslag via geluidsopnames van de gemeenteraad.

We vragen naast accurate en snelle publicatie op de website van agenda’s, en verslagen ook een aanplakking van de agenda van de gemeenteraad  en andere raden niet alleen in Middelkerke aan het gemeentehuis, maar ook aan de bibliotheken(trefpunten) in Westende, Lombardsijde en Leffinge. (ook de buurgemeenten hebben recht op toegankelijke informatie)

We voorzien ook een ruimere inspraak voor de bevolking door op het einde van de gemeenteraad een inspraakmoment te organiseren. We stellen voor om op het einde van de openbare zitting, elke aanwezige in het publiek de kans te geven een vraag te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Een openheid van bestuur die reeds in verschillende gemeenten van toepassing is.

Jean Marie Dedecker: “ We roepen ook een halt toe aan de graaicultuur en het kwistig uitdelen van zitpenningen in interne en externe verzelfstandigde agentschappen en commissies allerhande. Een graaicultuur waarvoor de belastingbetaler de factuur gepresenteerd krijgt. Bovendien brengen wij de zitpenning terug van 175 euro per zitting naar 150 euro, zowat het niveau van de ons omringende gemeenten.”

Uiteraard pasten wij het huishoudelijk reglement ook aan aan de decretale bepalingen die ingang vonden op 01/01/2013 en namen meteen de bepalingen die ingang vinden op 01/01/2014 mee op, een kwestie van efficiëntie en vooruitziend denken.

Hoewel wettelijk verplicht met ingang van 01/01/2007 de gemeente Middelkerke een deontologische code moest aannemen voor lokale mandatarissen deed zij dit pas in oktober van 2007. Vermist een deontologische code onlosmakelijk verbonden is met de rechten en plichten van de gemeenteraadsleden vermeldt in het huishoudelijk reglement, en wij van mening zijn dat ook nieuwe gemeenteraadsleden een deontologische code moeten goedkeuren, vragen wij op dezelfde zitting de goedkeuring van een deontologische code door de nieuwe gemeenteraad.

Jean Marie Dedecker.