dinsdag 21 november 2017

Pano Middelkerke

De uitzending van Pano heeft duidelijk gemaakt hoe het er nu voor staat met het casinodossier van Middelkerke.Lijst Dedecker Middelkerke wil absoluut wel een mooi en transparant project voor het nieuwe casino. Een project dat alle troeven uitspeelt die een dergelijk project maar kan bieden.
Alle Middelkerkenaars verdienen het om open en transparant het project van nabij op te volgen dat hen het meeste zal opleveren.Dit gaat over het totaalpakket, niet enkel een casino, maar ook een plaats waar er mooie evenementen kunnen plaatsvinden en zo een meerwaarde zal betekenen voor onze mooie gemeente en inwoners.We verdienen beter!
Lijst Dedecker Middelkerke

maandag 16 oktober 2017

Verslag Gemeenteraad 12 oktober 2017

Jarenlang gesjoemel en schriftvervalsing bij toekenning subsidies voor tennistornooien

Telkenjare krijgen de tennisclubs VZW WESTEND TC LACODAM en VZW TENNIS CLUB MIDDELKERKE onder leiding van gemeenteraadslid Danny Vandenbroucke zo’n 50.000 euro subsidies toegestopt van het huidige gemeentebestuur. In ruil daarvoor moeten ze telkens een drietal tennistornooien organiseren en de afrekeningen daarvan (ontvangsten en uitgaven) voorleggen aan de gemeente. Al jaren is het een kluwen van valse facturen, gesjoemel, factuurruiterij, misbruik van de gelden, gegraai en zelfbediening door het bestuur van de VZW en hun toernooidirecteur. Dit wordt al jaren aangeklaagd door Lijst Dedecker (met de bewijzen zwart op wit op tafel). De gemeentelijke ontvanger berekende zelfs dat er in 2015 een verschil was van 80.000 euro tussen wat de VZW WTC LACODAM en gemeenteraadslid Vandenbroucke als afrekening voor de subsidies indiende en de cijfers op hun officiële balans !!!. Toch blijft deze coalitie van Open VLD en CD&V en de gemeentesecretaris de VZW en Vandenbroucke op hun wenken bedienen.

Op de gemeenteraad van 12 oktober laatst leden kwam gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker met staalharde bewijzen van jarenlange schrift- en handtekeningvervalsing bij de afrekening van de subsidiedossiers voor de tennis. Toen de oppositie vragen wilde stellen over deze misdrijven schorste de Voorzitter van de gemeenteraad Michel Landuyt onmiddellijk de zitting en verlieten de meerderheidspartijen als bange wezels de gemeenteraad. Michel Landuyt is schepen van Toerisme en tevens voorzitter van VZW Toerisme Middelkerke die de subsidies aan de tennisvereniging jarenlang bewust toekende. Vis begint altijd te rotten en te stinken aan de kop.LDD Middelkerke

vrijdag 6 januari 2017

Casino Project Middekerke


 
De bouw van een nieuw casino te Middelkerke legt het ware gelaat van de huidige coalitie Open VLD/CD&V bloot en het is geen mooi gezicht. De laatste keer dat CD&V en Open VLD deel uitmaakten van dezelfde coalitie was er reeds het schandaal rond de aanbesteding van de ijspiste. Het stond haast in de sterren geschreven dat een tweede samenwerking niet koosjer zou verlopen. Het “Project Casino Middelkerke” levert daarvan het bewijs.  

De meerjarenplanning 2014-2019, die de gemeenteraad eind 2013 goedkeurde, bevatte de ambitie om een nieuw casino te bouwen. De meerjarenbegroting 2014-2019 voorzag dat het “Project Casino “ de Middelkerkenaar 10 miljoen euro zou kosten. Op 11 april 2014 contacteert Peter Germonprez, directeur Toerisme Middelkerke, casino uitbater en bingokoning Willy Michiels (NAPOLEON GAMES NV /FICO NV) om in opdracht van de gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert en in naam van de burgemeester Janna Rommel-Opstaele een onderhoud met hem te beleggen.

Willy Michiels was toen eigenaar en zaakvoerder van NAPOLEON GAMES NV en FICO NV  (Flanders Investment Company NV). Deze ontmoeting tussen bovenvermelde personen greep nadien plaats in een restaurant te Brugge. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele biedt zelf op deze ontmoeting merkwaardig genoeg aan dhr. Willy Michiels de uitbating en de bouw van het nieuwe casinoproject aan, en in functie daarvan de aankoop van het geklasseerde gebouw “Garage Omnia”, Leopoldlaan 41 8430 Middelkerke, om later, tijdens de bouw van het nieuwe casino, als tijdelijk casino te fungeren.

Dhr. Willy Michiels gaat in op het voorstel en de akte van de aankoop wordt op 2 april 2015 door FICO NV verleden voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Het 1155 m2 grote gebouw is nochtans een definitief beschermd monument sedert 10.10.2002 wegens zijn industrieel-archeologische waarde. Het was ook opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, waaruit het op 02.09.2014 (na het koopaanbod) geschrapt werd. FICO NV heeft in december 2014 voor Garage Omnia een convenant klasse II aangevraagd en verkregen op de gemeenteraad van 11 december 2014. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele heeft op een onbewaakt moment tijdens een gemeenteraadszitting het onderhoud met Willy Michiels formeel toegegeven. Het verscheen echter nooit in het verslag van de gemeenteraad.  

Enkele dagen nadat dhr. Michiels zijn convenant voor Garage Omnia had verkregen besliste het College van Burgemeester en Schepenen op 16 december 2014 om in het kader van het “Project Casino Middelkerke” te opteren voor een geïntegreerde marktbevraging, met als voorwerp zowel het ontwerp, de bouw, de financiering en de uitbating van een nieuw casinogebouw, inclusief bijhorende functies, als de nieuwe concessieovereenkomst voor de uitbating van de tijdelijke en de toekomstige nieuwe speelzaal. Vervolgens schreef de gemeente Middelkerke een overheidsopdracht voor de aanneming van de werken uit, met als benaming “Project Casino Middelkerke”. 

Op de gemeenteraad van 15 januari 2015 werd de selectieleidraad “Project Casino Middelkerke” goedgekeurd. De opdracht werd bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 21 januari 2015 en in het Publicatieblad van de Europese Unie van 24 januari 2015. Er volgde nog een verbeteringsbericht betreffende de vereiste referenties, dat bekendgemaakt werd in het Bulletin der Aanbestedingen van 13 maart 2015 en in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 maart 2015. De wijziging betrof een aanpassing van vereiste ervaring. De eerste aanbesteding eiste dat de toekomstige uitbater van het casino enige ervaring had als casino-uitbater (klasse I), terwijl de tweede aanbesteding enkel een ervaring vereiste als uitbater van een speelhal (klasse II). 

Het voorwerp van de opdracht werd in de aankondiging omschreven als volgt:

 

“Het Casinogebouw op de dijk van Middelkerke is één van de twee permanente constructies aan de zeekant van de zeedijk aan de Belgische kust. De gemeente Middelkerke heeft voor de uitbating van het Casino een concessieovereenkomst gesloten die op 31 december 2016 afloopt.

Het bestaande Casinogebouw is weliswaar charmant, maar bouwtechnisch tegelijk verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Bovendien heeft de gemeente Middelkerke behoefte aan een toeristische en architecturale landmark die de identiteit van de Gemeente als unieke kust- en vrijetijdslocatie versterkt. Daarom heeft het gemeentebestuur niet gekozen voor een renovatie van het Oude Casinogebouw, maar voor afbraak van het gebouw en de bouw van een Nieuw Casinogebouw. Het Nieuwe Casinogebouw moet gebouwd worden op de plaats waar vandaag het Oude Casinogebouw van Middelkerke is gelegen, dit is op de Zeedijk te Middelkerke.

De afbraak van het Oude Casinogebouw en de bouw van een Nieuw Casinogebouw mag evenwel geen afbreuk doen aan de continuïteit van de uitbating van de Speelzaal. Het is, integendeel, van uiterst groot belang dat de continuïteit van de uitbating van de Speelzaal gedurende de gehele looptijd van het Project gewaarborgd blijft, dus rekening houdende met het aflopen van de huidige concessieovereenkomst met de gemeente Middelkerke op 31 december 2016, de vereiste termijn voor de afbraak van het Oude Casinogebouw en duur van de bouw van een Nieuw Casinogebouw.

Met het oog op die continuïteit in de uitbating van de Speelzaal zal door de gemeente Middelkerke aan de Speelzaaluitbater een Tijdelijke Speelzaal ter beschikking worden gesteld. De Speelzaaluitbater zal evenwel zelf een Tijdelijke Speelzaal op het grondgebied van Middelkerke mogen aanbieden (of zal een combinatie van die twee mogelijkheden aangeboden worden).

Na de realisatie van het Nieuwe Casinogebouw, zal de Nieuwe Speelzaal in het Nieuwe Casinogebouw worden onder gebracht.

De gemeente Middelkerke heeft ervoor gekozen om zowel de concessie voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse I, als de opdracht voor het ontwerp, de ontwikkeling en de uitbating/vermarkting van een nieuw casinogebouw in één geïntegreerd Project te gunnen. Gelet echter op de onzekerheden die aan de uitwerking van het definitieve ontwerp van het Nieuwe Casinogebouw en het bekomen van definitieve en uitvoerbare Projectvergunningen verbonden zijn, heeft de gemeente het Project in een Vaste en Voorwaardelijke Tranche onderverdeeld.

De Vaste Tranche van het Project bestaat uit (i) de inrichting en tijdelijke exploitatie van een kansspelinrichting klasse I, dit is de Tijdelijke Speelzaal, gedurende de ontwerp- en bouwfase van het nieuwe Casinogebouw door de Speelzaaluitbater en (ii) het uitwerken van het ontwerp voor het Nieuwe Casinogebouw op basis waarvan de Opdrachtnemer gekozen is, het bekomen van financiering en het aanvragen van de Projectvergunningen.

De Voorwaardelijke Tranche heeft betrekking op (i) de bouw, de financiering en de uitbating van het nieuwe Casinogebouw, exclusief de Nieuwe Speelzaal door de Opdrachtnemer en (ii) de inrichting en exploitatie van een kansspelinrichting klasse I in het Nieuwe Casinogebouw, dit is de Nieuwe Speelzaal, door de Speelzaaluitbater.”

 

Ingevolge de publicatie van de aanbesteding melden zich op 15 april 2015 drie kandidaten aan;  FICO NV/NAPOLEON GAMES NV, BOUWGROEP VERSLUYS BVBA /GOLDEN PALACE NV en PROMOTIONS CONSULTING BV/ ENTERGAMING SA.  De kandidaten krijgen de tijd om tot 1 oktober een eerste offerte in te dienen. In het selectieverslag wordt voorgesteld om alle kandidaten voor deelname aan de onderhandelingsprocedure te selecteren. 

Op 6 juli 2015 keurt de gemeenteraad van de gemeente Middelkerke de gunningsleidraad voor het “project Casino Middelkerke”, goed. 

Punt 5.4 van de gunningsleidraad bepaalt:

“De eerste offerte dient een helder beeld te geven van de beoogde stedenbouwkundige en architecturale ambities van de inschrijver.” 

De inschrijver dient een meer in het bijzonder aan te tonen dat hij een concept heeft ontwikkeld dat de maatschappelijke doelstellingen (architecturale identiteit in overeenstemming met DNA van de gemeente,…), de technische randvoorwaarden en de esthetische ambities van het project met elkaar verbindt.
In dat kader dient de inschrijver zijn visie aangaande de ruimtelijke integratie toe te lichten.

Ook dient de inschrijver een beeldkwaliteitsplan op te stellen dat aan de hand van referentiebeelden zal zijn opgebouwd. De inschrijver moet tot slot een eerste ontwerp-aanzet geven, door middel van concept-schetsen, desgevallend aangevuld met collages, fotomontages, principiële schema’s,…”

Het punt 5.6 bepaalt: 

            “De tweede offerte zal een voorontwerp voor het Nieuwe Casinogebouw moeten bevatten.”

 Het punt 5.9 bepaalt: 

“De BAFO zal naast een voorontwerp dat op de tweede offerte voortbouwt, ook een maquette moeten bevatten.” 

Punt 6 van de Gunningsleidraad vermeldt de gunningscriteria en hun relatief gewicht: 

 
(Sub)gunningscriterium
Punten / 100
1
Kwaliteit van de ontwikkeling van het Nieuwe Casinogebouw
 70 punten
 
1.1 architecturaal ontwerp Nieuwe Casinogebouw
50 punten
 
1.2 inrichting en uitbating van het Nieuwe Casinogebouw
20 punten
2
kwaliteit van de inrichting en de uitbating van de tijdelijke en nieuwe speelzaal
15 punten
3
Concessievergoedingen
15 punten

Op 15 juli 2015 hecht het College van Burgemeester en Schepenen haar goedkeuring aan het selectieverslag, waarna de kandidaten van hun selectie op de hoogte worden gesteld. De gunningsleidraad wordt op 5 augustus 2015 bezorgd aan de drie geselecteerde kandidaten.

Op 28 september 2015 ondertekenen secretaris Pierre Ryckewaert  en schepen Michel Landuyt een “Overeenkomst houdende onherroepelijk huuroptie inzake de tijdelijke locatie Casino Middelkerke” ten gunste van Eddy GRYSON, wonende te 8211 AARTRIJKE Torhoutsesteenweg 232. Bijzonder vreemd want de huuroptieovereenkomst en de huurovereenkomst werden pas op 8 oktober 2015 door de gemeenteraad (punt 11) goedgekeurd. Dit getuigt van een vergaande arrogantie en disrespect van de CD&V/Open VLD coalitie t.a.v. de gemeenteraad.


Deze huuroptie geeft het recht om een deel van het Sporthotel “Acropolis” aan de Westendelaan 94 te Middelkerke, te huren tegen de vaste prijs van 10.660 euro per maand, de huuroptie moest gelicht worden op 31 maart 2016 met maximaal 5 verlengingen van 1 maand en dus uiterlijk te lichten voor 31 augustus 2016, om er het tijdelijk casino in te richten gedurende de bouwperiode van het nieuwe casino op de zeedijk. Dit om aan de toekomstige concessiehouder de keuze te geven om een eigen locatie te zoeken of om het Sporthotel te gebruiken.

Dat de uitbating van een kansspelinrichting gebeurt in het Sporthotel is opvallend. Het gewestplan Oostende-Middenkust van 26.01.1977 kleurde de locatie in als een gebied voor dagrecreatie. In 1999 kreeg Eddy Gryson de toelating om er een sport- en kuurcentrum te bouwen. De ruwbouw werd uitgevoerd maar de zaak werd nooit afgewerkt en stond gedurende 16 jaar leeg. Doch vreemd genoeg werd er nooit een leegstandtaks geïnd. De gemeente wijzigde in 2012 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sportpark (nr 34) tot gebied voor verblijfsrecreatie, met een hoogdynamische en een laagdynamische zone en met een overgangszone. Eddy Gryson kreeg dan een stedenbouwkundige vergunning om de bestaande ruwbouw te verbouwen en uit te breiden tot een hotel, dat enkel gebruikt kan worden voor specifieke sportvoorziening. Een zuiver hotelaanbod, los van sportfaciliteiten, is er niet toegelaten.

Latere voorstellen februari/maart 2016 van FICO NV/NAPOLEON GAMES NV voor tijdelijk casino in Garage Omnia en van VERSLUYS BOUWGROEP BVBA/GOLDEN PALACE NV voor een tijdelijk pop-up casino op het Epernayplein werden door het College van Burgemeester en Schepenen zonder noemenswaardige verklaring van tafel geveegd ten voordele van het sporthotel “Acropolis”.

Op 30 september 2015 deelde “PRO-MOTION CONSULTING S.A. – ENTERGAMING BV” mee af te zien van verdere deelname. Op basis van de gunningsleidraad dienden zowel “FICO NV/NAPOLEON GAMES NV“ als “VERSLUYS BOUWGROEP BVBA/GOLDEN PALACE NV” op 1 oktober 2015 een eerste offerte in. De offerte van FICO NV/NAPOLEON GAMES NV bestond amper uit enkele schetsen en oppervlakkige tekeningen. De offerte van “VERSLUYS BOUWGROEP BVBA/GOLDEN PALACE NV” was een volledig professioneel uitgewerkt architecturaal project.

Op 4 november 2015 bezorgde de gemeente Middelkerke aan deze inschrijvers een evaluatiefiche met betrekking tot hun Eerste Offerte, alsook een geactualiseerde gunningsleidraad met het oog op de indiening van een Tweede Offerte.

De geplande indiening van de tweede offerte werd verplaatst van 15 november 2015 naar 15 december 2015 en zowel “FICO NV/NAPOLEON GAMES NV“ als “VERSLUYS BOUWGROEP BVBA/GOLDEN PALACE NV” dienden toen een tweede offerte in. Het ontwerp van FICO NV/NAPOLEON GAMES NV werd verder uitgewerkt tot twee los van elkaar staande torengebouwen met een verbindende luifel. Het ontwerp van VERSLUYS BOUWGROEP BVBA/GOLDEN PALACE NV handhaafde en bouwde voort op hun eerste ontwerp.

De indiening van de BAFO (“Best And Final Offer”; vrije vertaling: Beste en laatste offerte) was voorzien op 11 maart 2016.

Op 8 maart 2016 werden de kandidaten verwittigd dat het College van Burgemeester en Schepenen van 01 maart 2016 de indiening van de BAFO uitstelde naar 11 mei 2016. Dit tot frustratie en verwondering van VERSLUYS BOUWGROEP BVBA/GOLDEN PALACE NV die volledig klaar waren om hun project in te dienen.

In de brief van 8 maart 2016 van de gemeente Middelkerke aan de indieners werd als reden opgegeven:


 “Teneinde de inschrijvers toe te laten een BAFO te kunnen indienen moeten wij het bedrag van de mijlpaalvergoeding kennen dewelke door de gemeente zal worden betaald aan de gegunde partij teneinde in de aanleg van het openbaar domein en de zeewering te voorzien. Teneinde de mijlpaalvergoeding te kunnen bepalen werden twee adviseurs aangesteld (Ares-Sum voor vergoeding openbaar domein en Technum-Tractebel voor vergoeding zeewering). Gezien de aanstelling van de adviseur aangaande de zeewering slechts plaatsvond middels besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 15 maart ll., kon onmogelijk worden geëist dat per 11 maart ll. een BAFO werd ingediend en werd bijgevolg een rechtsmatig uitstel verleend.”

Dit is uiteraard een drogreden. Mijlpaalvergoedingen zijn vergoedingen die betaald worden bij het bereiken van een bepaalde mijlpaal in de uitvoering van het contract. Een vaak gehanteerde mijlpaal is de (voorlopige) oplevering van gebouwen of infrastructuur die gebouwd moeten worden. Het gaat in essentie om een regeling waarbij de prijs van de gegunde opdracht wordt betaald naargelang de uitvoering ervan vordert. 

De gunningsleidraad bepaalde: 

De Aanbestedende Overheid is bereid de kosten die worden gemaakt voor de studie en realisatie van een zeewering en de heraanleg van het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van het Nieuwe Casinogebouw te vergoeden. Te dien einde zal de Gemeente op het ogenblik van de oplevering van het Nieuwe Casinogebouw aan de Opdrachtnemer één of meer vergoedingen in de vorm van mijlpaalvergoedingen betalen. De Aanbestedende Overheid zal zo spoedig mogelijk de wijze van betaling en het totaalbedrag van de mijlpaalvergoedingen vaststellen.

Het bedrag van de mijlpaalvergoeding is bijgevolg niet essentieel voor de BAFO. Het beginsel van de mijlpaarvergoeding was immers van meet af aan voorzien in de gunningsleidraad, voor het indienen van de Eerste Offerte. Deze mijlpaalvergoeding (6.750.000 EUR) is overigens voor alle inschrijvers gelijk en deze vergoeding wordt hoe dan ook door de gemeente Middelkerke betaald (en is onafhankelijk van de projectfinanciering, die deel uitmaakt van de opdracht).

Op het College van Burgemeester en Schepenen van 26 april 2016 werd de indieningstermijn opnieuw verplaatst van 11 mei 2016 naar 1 juni 2016. Opnieuw hanteerde men dezelfde drogreden.  

Op het College van Burgemeester en Schepenen van 24 mei 2016 werd beslist om de indieningstermijn van de BAFO te verplaatsen van 1 juni 2016 naar 24 juni 2016. Volgens het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen gebeurde dit op vraag van de kandidaat-inschrijvers met betrekking tot de DBFMO overeenkomst en de concessieovereenkomst. De prijs van de mijlpaalvergoeding was toen reeds bekend en kon niet meer als drog(reden) aangehaald worden.

Dit was een aperte leugen vermist in het persbericht van dhr. VERSLUYS naar aanleiding van de procedures bij de Raad van State het volgende stond te lezen:

“….Eigenaardig was ook dat de opgelegde planning op geen enkel moment door de gemeente zelf werd gerespecteerd. Voortdurend werden er om, voor ons – toen nog – onbekende redenen deadlines verplaatst. Stukken zoals beoordelingsverslagen, ontwerpcontracten, …. Lieten heel lang op zich wachten en plotseling diende dan weer ineens in enkele dagen tijd een volledig akkoord gegeven op de finale versies van contracten. Op vragen waarom kregen we nooit een afdoend antwoord.

Zo werd de datum voor het indienen van het BAFO – het finale voorstel – slechts enkele dagen voor de deadline eensklaps met enkele weken uitgesteld. Eigenaardig: wij waren klaar, wilden indienen maar mochten dit nog niet. Ondertussen weten we dat onze concurrent een volledig nieuw ontwerp heeft gemaakt: had hij extra tijd nodig om alles rond te krijgen….” 

Op 17 juni 2016, zeven (7) dagen voor de indiening van de BAFO, deelt FLANDERS INVESTMENT COMPANY NV(FICO NV) mee dat het zich uit de lopende gunningsprocedure voor het casino-project terugtrekt of wilde terugtrekken. Op 20 juni 2016, vier (4) dagen voor de indiening van de BAFO, schrijven WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR NV, WILLEMEN GROEP NV, BCS INVENTISSEMENT NV (WILLEMEN REAL ESTATE), NAPOLEON GAMES NV en BURO II & ARCHI+I BV BVBA de gemeente aan met de vraag om conform artikel 3 van de gunningsleidraad FICO NV te vervangen door BCS INVESTISSEMENT NV (WILLEMEN REAL ESTATE) als lid van de combinatie. De stukken ter verantwoording van de gevraagde vervanging werden op maandagavond 20 juni 2016 na de kantooruren ge-e-maild naar de gemeente. 

Op het College van Burgemeester en Schepenen van 21 juni 2016 om 12u30 wordt deze vervanging goedgekeurd, als een te laat ingediend stuk, en werd meteen een addendum bij het selectieverslag ‘Project Casino Middelkerke’ goedgekeurd. Het korte tijdsverloop tussen de verantwoording van de vervanging en de beslissing tot goedkeuring van de vervanging  is verdacht. Een onderzoek van de verantwoordingsstukken en een toetsing aan de vervangingsvoorwaarden, in het bijzonder aan de in de Selectieleidraad uiteengezette betrouwbaarheids-, toelaatbaarheids- en geschiktheidsvoorwaarden is op dergelijke korte termijn materieel onmogelijk.  

De vervanging van FICO NV als onderhandelingspartner voor de gemeente was in werkelijkheid al maanden eerder gebeurd. Eind 2015 had de familie Willy MICHIELS haar aandelenpakket in NAPOLEON GAMES NV (op een minderheidsparticipatie na) verkocht aan investeringsgroep WATERLAND. Het consortium dat meedingt naar het Project Casino Middelkerke o.l.v. Waterland, bevat o.a. de WILLEMEN GROEP en BCS INVESTISSEMENT. Deze tekenden de laatste offertes uit voor NAPOLEON GAMES NV en namen de “engagementen” van dhr. Michiels over. FICO NV is echter nog eigenaar van het geklasseerde gebouw “Garage Omnia” en moest uiterlijk op 31.08.2016 een bestemmingswijziging indienen: van “evenementenhal (casino) met aanhorigheden” naar “kansspelinrichting en horeca”. Op het College van Burgemeester en Schepen van 15 november 2016 werd de nieuwe vergunning afgeleverd. Iedereen bediend, de heer Eddy Gryson van het Sporthotel incluis de tijdelijke casino uitbating en FICO NV met een nieuwe kansspelinrichting. 

Bovendien voldeed BCS INVESTISSEMENT NV niet aan alle criteria.  BCS INVESTISSEMENT NV moest conform de selectieleidraad 1 referentie voorleggen van een recreatief of multifunctioneel gebouw/project met minimale kostprijs excl. BTW van 25 miljoen euro met minimale vloeroppervlakte van 4000 m2.  BCS INVESTISSEMENT NV legde 2 referenties voor : 

-          een eerste: de Hungaria Building te Leuven. Kostprijs volgens de eigen website 23.250.000 euro (http://www.willemen.be/nl/project/hungaria-leuven), volgens het addendum die voorlag op het College van Burgemeester en Schepenen 25.250.000 miljoen.  

-          Een tweede: het project Sion te Lier met een kostprijs van  27.000.000 miljoen euro waarvan enkel fase 1 gerealiseerd is. Dat niet multifunctioneel is, enkel 19 gezinswoningen en 54 appartementen omvat, en met een kostprijs van slechts 13 miljoen voor de uitgevoerde eerste fase.  

Geen van beide referenties voldoen aan de criteria opgelegd door de selectieleiddraad en de toetreding van BCS INVESTISSEMENT NV tot de inschrijvers mocht conform de selectieleiddraad niet aanvaard worden. Zowel het tijdsverloop, als de manifeste miskenning van de selectiecriteria zijn verdacht. 

Op 24 juni 2016 dienden zowel “BCS INVESTISSEMENT NV / NAPOLEON GAMES NV“ als “VERSLUYS BOUWGROEP BVBA / GOLDEN PALACE NV” hun BAFO in.

Na de indiening van de BAFO werd duidelijk dat BCS INVESTISSEMENT NV/NAPOLEON GAMES NV een volledig nieuw project indiende die volledig afweek van hun Eerste en Tweede offerte. Toen werd duidelijk waarom van de vooropgestelde planning werd afgeweken. De tijd was nodig om FICO NV – BCS INVESTISSEMENT NV /NAPOLEON GAMES NV toe te laten een volledig nieuw ontwerp te maken, hoewel dit in strijd was met de bestekvoorwaarden.  

Er is nog meer aan de hand.  De door “BCS INVESTISSEMENT NV / NAPOLEON GAMES NV“ nieuwe zeewering was een quasi kopie van de zeewering ontworpen door BOUWGROEP VERSLUYS BVBA /GOLDEN PALACE NV.  In het persbericht van dhr. VERSLUYS naar aanleiding van de klacht bij de Raad van State lezen wij: 

“… Het laatste ontwerp van de concurrenten kopieert duidelijk enkel zeer sterke punten van onze benadering. Een centraal publiek plein, een kleiner parking met een andere ingang, zelfs letterlijk de vorm en integratie van de zeewering en de verbindingen met het strand. Toeval? Nee, het lijkt eerder dat onze tekeningen en plannen werden doorgespeeld…”  

Uit de brief van FICO NV van 17 juni 2016 (kennisgeving terugtrekking uit gunningsprocedure) blijkt dat FICO NV en/of NAPOLEON GAMES NV reeds op 3 november 2015 en op 22 april 2016 een DBFMO-overeenkomst ter onderhandeling werd opgestuurd, dit terwijl de gemeenteraad de DBFMO-overeenkomst  pas  op de gemeenteraad van 19 mei 2016 goedkeurde. Het gemeentedecreet artikel 43,§2,11 is daar alvast duidelijk over: Het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad. Navraag bij de indiener BOUWGROEP VERSLUYS BVBA /GOLDEN PALACE NV leert ons dat met hen tussen oktober 2015 en april 2016 NIET werd onderhandeld over de DBFMO-overeenkomst. Zij werden voor onderhandeling van de DBFMO-overeenkomst uitgenodigd op 18 mei 2016 de dag  voor de gemeenteraad de overeenkomst goedgekeurde. Een manifeste overtreding van het gelijkheidsbeginsel en het "patere legem quam ipse fecisti"-beginsel die volgens gevestigde rechtspraak eveneens als buffer voor een ongebreidelde flexibiliteit fungeren (zie bvb.: R.v.St. nr. 194.337 van 18 juni 2009) : 

“Het flexibele kader dat door de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de aanbestedende overheid wordt geboden, waarbij zij met de inschrijvers kan onderhandelen en een grotere vrijheid heeft om de procedure in te richten en te doorlopen, belet niet dat deze flexibiliteit wordt beperkt, naast het wettelijke en reglementaire kader, door de toepassing van onder meer het gelijkheidsbeginsel en het "patere legem quam ipse fecisti"-beginsel.” 

Hier schuilt ons inziens meteen de reden waarom de bewuste brief enkel op uitdrukkelijk vraag van de auditeur en enkel vertrouwelijk aan de Raad van State werd bezorgd.  

Op vrijdag 1 juli 2016, na de indiening van de BAFO vindt er een vergadering plaats in Restaurant/Hotel VAN DER VALK te Oostkamp, geleid door gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert, waarop o.a aanwezig zijn, Isabelle Cuypers(juriste van de gemeente), Jean Batiste Gallin(hoofd dienst ruimtelijke ordening van de gemeente), Professor Paul Lievevrouw, Barteld Schutyser(advocaten Eubelius), Professor George Allaert, en Peter Germonprez om de BAFO’s te bespreken.

Op deze vergadering verklaart Pierre Ryckewaert dat het project van VERSLUYS BOUWGROEP BVBA / GOLDEN PALACE NV onontvankelijk is omdat ze niet voldeed aan de financiële voorwaarden uit het bestek. Dit ondanks het feit dat noch de architecturale/technische jury noch het College van Burgemeester en Schepenen daarover op dat ogenblik een beslissing hadden genomen.  

VERSLUYS BOUWGROEP BVBA / GOLDEN PALACE NV werd uitgesloten op basis van het feit dat ze zogezegd twee financiële opties indiende: één waar een private speler de publieke functies verwerft en één waar de gemeente deze verwerft. De gemeente Middelkerke had dit nochtans zelf gevraagd. In de toelichting van de gunningsleiddraad onder punt 6.4.6 “financieel & exploitatie” stelde de gemeente Middelkerke zelf een financieringsmodel (model 2) voor, waarbij de gemeente een multifunctionele zaal in eigen beheer houdt dan wel deze multifunctionele zaal in beheer geeft aan het autonoom gemeentebedrijf”. 

We verwijzen daarvoor ook naar een e-mail van 27 september 2016 van dhr. Peter Dedecker, van de groep VERSLUYS:  

in de mondelinge toelichting bij onze eerste en tweede offerte werd die mogelijkheid ook besproken en in de schriftelijke instructie die wij ontvingen voor de BAFO werd expliciet gevraagd dat wij daar verder uitspraken over zouden doen. Dus nergens werd gezegd of duidelijk gemaakt dat een dergelijk scenario tot uitsluiting zou of kon leiden wel integendeel”

De uitsluiting van VERSLUYS BOUWGROEP BVBA / GOLDEN PALACE NV omwille van het financieringsmodel snijdt dus geen hout en is evenzeer verdacht.

Een en ander bewijst hoe dan ook dat dhr. Pierre RYCKEWAERT, die werd aangeduid als contactpersoon en verantwoordelijke voor de aanbestedende overheid, de gunningsbeslissing voortdurend heeft gestuurd richting BCS INVESTISSEMENT NV / NAPOLEON GAMES NV.

Op 8 juli 2016 werden de kandidaten uitgenodigd in restaurant “ De Vierboete “ te Nieuwpoort, om hun BAFO te motiveren en te verdedigen voor een architecturale/technische jury, samengesteld bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 juni 2016 en bestaande uit: Burgemeester Janna Rommel-Opstaele, schepenen Michel Landuyt en Liliane Pylyser-Dewulf, Professor-architect Jan Bruggemans, De heer Stefaan Gheysen (Directeur Westtoer) en Kapt. Jacques D’have (Administrateur-Generaal Agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust). De gunningsleidraad bevat geen waarborgen voor de architecturale kwaliteit, bvb. door bij de jurysamenstelling in een minimaal aantal architecten te voorzien. De enige architect uit de jury, Dhr. Jan Bruggemans, liet zich verontschuldigen wegens ziekte.  Na concertatie vernamen wij dat hij architecturaal ernstige bezwaren had tegen het project van BCS INVESTISSEMENT NV / NAPOLEON GAMES NV.

De burgemeester behield de doorslaggevende stem bij staking van stemmen. Door het stemoverwicht van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen kan onmogelijk nog gesproken worden van een onafhankelijk advies en van een onafhankelijke jury. Bovendien hadden Michel Landuyt en Liliane Pylyser-Dewulf zichzelf moeten wraken om alle (schijn van) belangenvermenging te vermijden (zie hierna).


Dhr. VERSLUYS beschrijft in het persbericht naar aanleiding van de procedures bij de Raad van State het verloop van de juryvergadering: 

“ De jurymeeting zelf was een hallucinante ervaring. Deze vond plaats in een populair restaurant in Nieuwpoort op een vrijdagmiddag. Wij moesten met onze plannen, maquettes en dossiers spitsroede lopen tussen de andere klanten van het restaurant en een half uur wachten in de zaal en aan de bar tussen obers en tooghangers. Discreet en professioneel! De juryleden hadden duidelijk genoten van een copieuze en rijkelijk bevloeide maaltijd; de lege flessen (het moet gezegd exquise wijn) stonden nog in de zaal. Een zeer prominent jurylid lag letterlijk zijn roes uit te slapen tijdens onze uiteenzetting. Zelfs na een opmerking van ons sliep hij rustig verder. Op geen enkel moment greep de burgemeester of iemand anders van de jury in. De voorzitter, professor architectuur, was zelfs niet aanwezig tijdens de jury. Achteraf bekeken was dit allemaal duidelijk een verplicht nummertje – de beslissing was immers al lang gevallen.”

De ingediende BAFO’s werden beoordeeld in een beoordelingsverslag (advies met betrekking tot de (sub)gunningscriteria 2 en 3) en in een juryverslag (architecturaal-technisch advies met betrekking tot de (sub)gunningscriteria 1.1 en 1.2).

De beoordeling door de jury van de kwaliteit van de ontwikkeling van het Nieuwe Casinogebouw is doorslaggevend bij de gunning van de opdracht. Aan de kwaliteit van de ontwikkeling van het Nieuwe Casinogebouw wordt een relatief gewicht van 70 van de 100 te halen punten toegekend. Het gebrek aan onpartijdigheid van de jury is dus van doorslaggevende invloed op de quotering van kandidaten, op de rangschikking van de kandidaten en op de uiteindelijke gunning. 

Deze 70 punten worden verdeeld over twee subgunningscriteria, t.w. het architecturaal ontwerp van het Nieuwe Casinogebouw (50 punten) en de inrichting en uitbating van het Nieuwe Casinogebouw (20 punten) ( Punt 6 en 6.3 gunningsleidraad).   

Aan de BAFO van inschrijver BCS INVESTISSEMENT NV / NAPOLEON GAMES NV worden in totaal 81 punten toegekend, waarvan 52 voor subgunningscriteria 1.1 en 1.2:

 

 
(Sub)gunningscriterium
Punten / 100
BCS
1
Kwaliteit van de ontwikkeling van het Nieuwe Casinogebouw
70 punten
 
 
1.1 architecturaal ontwerp Nieuwe Casinogebouw
50
38
 
1.2 inrichting en uitbating van het Nieuwe Casinogebouw
20
16
2
kwaliteit van de inrichting en de uitbating van de tijdelijke en nieuwe speelzaal
15
12
3
Concessievergoedingen
15
15
 
 
 
 
 
TOTAAL:
 
81

Uit de motieven van het juryverslag blijkt dat de jury bij de quotering en de waardering van het subgunningscriterium “inrichting en uitbating van het nieuwe casinogebouw”, bij de BAFO van BCS INVESTISSEMENT NV / NAPOLEON GAMES NV uitdrukkelijk rekening houdt met de vooropgestelde samenwerking met C-Hotels voor de hoteluitbating, zoals die wordt voorgesteld door BELGIAN HOLIDAY GROUP. Dit wordt als een positief element weerhouden bij de quotering.

Uit het juryverslag blijkt dat de jury de BAFO van VERSLUYS BOUWGROEP BVBA / GOLDEN PALACE NV met betrekking tot de hoteluitbating als “vaag en ondermaats” beoordeelt. Dit wordt als een negatief element weerhouden bij de quotering.

Uit het juryverslag en het beoordelingsverslag blijkt dat de samenwerking met Belgian Holliday Group/Zeester Vakanties VOF/C-hotels doorslaggevend was.  

Het verslag “beoordeling BAFO” vermeldt:

“ …..ook de vermarkting van het hotel met 60 kamers zal de nodige inkomsten genereren. De inschrijver voegt bij zijn BAFO een informatiememorandum van de Belgian Holiday Group. Het betreft een samenwerking tussen twee familiebedrijven ( C-hotels en Zeester Vakanties) die de uitbating van het hotel voor hun rekening zouden nemen. Die samenstelling wordt als een bijzondere meerwaarde beschouwd, gelet op de ervaring van C-hotels met de succesvolle hoteluitbating in de regio.

Conclusie: De vooropgestelde samenwerking met de groep rond C-hotels is een kwaliteitsgarantie voor de succesvolle uitbating”.

 

In de BAFO van NAPOLEON GAMES- BCS INVESTISSEMENT NV is er dus sprake van het toekennen van de hoteluitbating in het Nieuwe Casino aan “C hotels”, “Belgian Holiday Group” en “Zeester Vakanties”. Uit nader onderzoek blijkt het volgende:  

ü  ZEESTER VAKANTIE SERVICES VOF (KBO 0863.347.411) met bestuurders Stefanie Surmont, wonende te 8434 Westende, Langestraat 201 en echtgenoot Jan Dobbelaere wonende op hetzelfde adres, en NV Zeegalm Duinenweg 493 Middelkerke.  

             Jan Dobbelaere is de neef van Schepen Liliane Pylyser-Dewulf.  

ü  Jan Dobbelaere is oprichter, zaakvoerder en aandeelhouder van de vennootschap BVBA SEAPORT INVEST (KBO 0479.856.228), die op haar beurt zaakvoerder is van BVBA BELGIAN HOLIDAY GROUP (KBO 0641.997.666). Jan Dobbelaere is ook oprichter en aandeelhouder van BVBA BELGIAN HOLIDAY GROUP.   

ü  BVBA BELGIAN HOLIDAY GROUP is opgericht door Jan Dobelaere, Stefanie Surmont en Xavier Vercaemst bij akte verleden op 28 oktober 2015 voor notaris Wim Maes met standplaats te Koksijde en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 3 november 2015. 

ü  BVBA BELGIAN HOLIDAY GROUP heeft voor BCS INVESTISSEMENT NV/NAPOLEON GAMES NV de nota opgesteld met betrekking tot de samenwerking met C-HOTELS en ZEESTER VAKANTIE SERVICES VOF voor de hoteluitbating. 

ü  C-hotels is een handelsnaam voor een groep van 4 hotels in handen of liever onder management van (verscheidene vennootschappen van) Xavier Vercaemst (ook aanwezig bij de voorstelling van het project in de Vierboete): Hotel Andromeda (KBO 0565.938.877) en Hotel Burlington (KBO 0887.531.093), beiden te Oostende, Hotel Excelsior (KBO 0811.741.827) te Middelkerke  en Hotel Helios (KBO 0413.151.506) te Blankenberge.  

ü  Hotel Excelsior (KBO 0811.741.827) is voor 50 % in handen van de firma MONTFLEURI NV (KBO 0468.231.470) met als mede-oprichter en aandeelhouder Dhr. Philippe Boutens. Dhr Philippe Boutens is advocaat en heeft sinds 1993 samen met schepen en advocaat Michel Landuyt de FV BOUTENS PHILIPPE EN MICHEL LANDUYT een advocatenkantoor aan de Van Iseghemlaan 149.

ü  Bovendien is ook Jan Dobbelaere, neef van schepen Liliane Pylyser- Dewulf aandeelhouder en bestuurder van HOTEL HELIOS INVEST BVBA (KBO 0656.685.248) en HOTEL HELIOS PATRIMONIUM BVBA (KBO 0413.151.506).

Schepen Michel Landuyt en schepen Liliane Pylyser-Dewulf hebben een belang bij de gunning en dienden zich bijgevolg te wraken bij alle beslissingen in het kader van de gunningsprocedure, wat zij niet hebben gedaan. Schepen Michel Landuyt en schepen Liliane Pylyser-Dewulf konden geen deel uitmaken van de jury. Het kluwen van betrokken vennootschappen bewijst dat de belangenneming middels tussenpersonen is geschied en strekt er allicht toe de betrokkenheid en het belang te verhullen. Ook lijkt het erop dat de oprichting van BVBA BELGIAN HOLIDAY GROUP, die alles aan elkaar verbindt, eind 2015 specifiek met dit doel voor ogen werd opgericht? Op de gemeenteraad van 9 september 2016 lieten schepen Michel Landuyt en Liliane Pylyser-Dewulf noteren dat ze niets afwisten van de constructie en van de link naar respectievelijk zakenpartner en neef. Het was allemaal een ongelofelijk toeval. Tenminste dat willen ze ons doen geloven.

Bij beslissing van 12 juli 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen wordt BCS INVESTISSEMENT NV/NAPOLEON GAMES NV als voorkeursbieder aangeduid en wordt de offerte van de “VERSLUYS BOUWGROEP BVBA / GOLDEN PALACE NV” onregelmatig verklaard.

De beslissing steunt op het motief dat de BAFO van de “VERSLUYS BOUWGROEP BVBA / GOLDEN PALACE NV”, substantieel onregelmatig is omdat deze op een essentieel punt zou afwijken van de opdrachtdocumenten. Het financieringsplan in de BAFO zou steunen op de aanname dat de gemeente Middelkerke de zogenaamde publieke functies van het nieuwe Casino zou aankopen, minstens de ontvangen concessievergoeding in deze publieke functies zou herinvesteren, terwijl de opdrachtdocumenten iedere financiering door de gemeente zouden uitsluiten.

De beslissing sluit aan op hetgeen Pierre Ryckewaert al op de vergadering van 1 juli 2016 verklaarde en is, zoals hoger gezegd, onjuist. Diezelfde dag verstuurde de gemeente Middelkerke een persbericht met de vermelding dat BCS INVESTISSEMENT NV/NAPOLEON GAMES NV als voorkeursbieder werd aangeduid.

Op 14 juli 2016 vernam ik via persverklaringen (Het Laatste Nieuws) dat het College van Burgemeester en Schepenen van 12 juli 2016 de beslissing tot aanstellen van een voorkeurbieder had genomen. Ik werd alle inzagerecht betreffende de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 juli 2016 geweigerd. Ik liet deze overtreding op het gemeentedecreet op 20 juli 2016 vaststellen door gerechtsdeurwaarder Dieter Van Eecke.

Bij beslissing van 25 juli 2016 nam de gemeenteraad van de gemeente Middelkerke een reeks beslissingen, waarbij:

-       de gemeenteraad goedkeuring verleent aan de sub-opstalovereenkomst af te sluiten tussen de gemeente Middelkerke en de opdrachtnemer van de overheidsopdracht “Project Casino Middelkerke” (agendapunt 10); 

-       de gemeenteraad goedkeuring verleent aan de zogenaamde DBFMO-overeenkomst af te sluiten tussen de gemeente Middelkerke en de opdrachtnemer van de overheidsopdracht “Project Casino Middelkerke” (agendapunt 11); 

-       de gemeenteraad goedkeuring verleent aan de concessieovereenkomst af te sluiten tussen de gemeente Middelkerke en de speelzaaluitbater van de tijdelijke en de nieuwe speelzaal van de overheidsopdracht “Project Casino Middelkerke” (agendapunt 12); 

-       de gemeenteraad goedkeuring verleent aan de onderverhuurovereenkomst, met als voorwerp de tijdelijke locatie waarin gedurende de bouw van het nieuwe Casinogebouw de tijdelijke speelzaal zal worden uitgebaat, af te sluiten tussen de gemeente Middelkerke en de speelzaaluitbater van de tijdelijke en de nieuwe speelzaal van de overheidsopdracht “Project Casino Middelkerke” (agendapunt 13) 

Op het College van Burgemeester en Schepenen van 25 juli 2016, die uitzonderlijk vlak na de gemeenteraad doorging, werd beslist de overheidsopdracht “Project Casino Middelkerke” te gunnen aan BCS INVESTISSEMENT NV/NAPOLEON GAMES NV.

Opmerkelijk is dat tussen het college van 12 juli 2016 en 25 juli 2016 plotseling de afbreukvergoeding ten laste van de gemeente, die is vastgesteld in de DBFMO-overeenkomst en de concessieovereenkomst, zonder enig aanwijsbaar gegeven, verhoogd werd van 500.000 EUR naar 1,5 miljoen EUR. Tot op vandaag weigeren de leden van het College van Burgemeester en Schepenen evenals de leidinggevende gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert om daarover uitleg te verschaffen. Sinds 3 november 2015 onderhandelde NAPOLEON GAMES NV met de gemeente over de inhoud van de DBFMO-overeenkomst, het resultaat van die onderhandelingen werd door de gemeenteraad 19 mei 2016 goedgekeurd. Waarom, nadat iedereen reeds akkoord was, was het dan nodig om te elfder ure en in verdachte omstandigheden deze afbreukvergoeding nog met 1 miljoen euro op te trekken.  

Pas op woensdag 27 juli 2016, d.i. na de gemeenteraad van 25 juli 2016 en na het College van Burgemeester en Schepenen van 25 juli 2016, waarbij de opdracht aan BCS INVESTISSEMENT NV/ NAPOLEON GAMES NV werd gegund, werd mij op het gemeentehuis inzage verleend in de architecturale ontwerpen van alle offertes van beide kandidaten.

Op vrijdag 5 augustus  2016 bood ik mij opnieuw aan op het gemeentehuis met de vraag tot inzage van documenten betreffende de gunning van het nieuwe casinogebouw. Deze inzage was mij nochtans uitdrukkelijk op de gemeenteraad van 25 juli 2016 toegezegd. Verder werd ik telefonisch beloofd dat ik de documenten digitaal zou ontvangen.  

Wanneer de documenten op 17 augustus 2016 mij uiteindelijk werden toegestuurd, bleek dat het College van Burgemeester en Schepenen enkele documenten weigerde te bezorgen. Het betrof het financieel plan van de 2de offerte en de BAFO offerte van NAPOLEON GAMES NV en de brief van FICO NV van 17 juni 2016.

De inzage werd manifest onterecht geweigerd op basis van een achterhaalde publicatie van dhr. Frankie SCHRAM uit 2003 nog verwijzend naar de wet op de openbaarheid van bestuur van 12 november 1997 en de Nieuwe Gemeentewet.  De formele uitzonderingsgronden voor burgers conform het decreet openbaarheid van bestuur 2004 gelden uiteraard niet voor gemeenteraadsleden, die een inzagerecht hebben op grond van de artikelen 21 en 30 van het Gemeentedecreet en artikelen 10 en 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van de gemeente Middelkerke. De documenten werden na een tweede vraag van 08/11/2016 bezorgd op 20/11/2016. 

“VERSLUYS BOUWGROEP BVBA / GOLDEN PALACE NV” stelde bij de Raad van State twee vorderingen tot schorsing in.

In het arrest nr. 235.777 van 15 september 2016 beval de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Middelkerke van 25 juli 2016 waarbij de opdracht voor het project Casino Middelkerke aan BCS INVESTISSEMENT NV/NAPOLEON GAMES NV gegund werd.

De schorsing is gegrond op het overtreden van de eigen bestekvoorwaarden in de Gunningsleidraad. Deze bepalen immers dat de BAFO moet voorbouwen op de Eerste en Tweede offerte. De Raad van State stelt vast dat het in de BAFO-offerte voorgestelde voorontwerp een geheel nieuw voorontwerp is, dat niet voortbouwt op de Eerste en Tweede offerte.

Wat de zeewering betreft, merkt de Raad van State op dat de tweede offerte van het consortium BCS INVESTISSEMENT NV/NAPOLEON GAMES NV onmiskenbaar een rechte zeewering bevatte, en deze in de BAFO –offerte werd vervangen door een gebogen zeewering die op het eerste zicht heel sterk lijkt op de gebogen zeewering van BOUWGROEP VERSLUYS BVBA /GOLDEN PALACE NV. 

Op 11 augustus 2016 leg ik bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, dhr Decaluwé, en bij Mevr. Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding een klacht neer waarbij ik de schorsing en annulering vraag van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Middelkerke van 25 juli 2016 waarbij de opdracht voor het project Casino Middelkerke aan BCS INVESTISSEMENT NV/NAPOLEON GAMES NV gegund werd. Naar aanleiding van het schorsingsarrest van de Raad van State van 15 september 2016  besliste het College van Burgemeester en Schepenen op 27 september 2016 de gunningsbeslissing van 25 juli 2016 in te trekken en de lopende onderhandelingsprocedure te beëindigen. Waarna de gouverneur mij op 7december 2016 meldde dat de gevraagde schorsing/annulering reeds gerealiseerd was, enerzijds door de Raad van State en anderzijds door het College van Burgemeester en Schepen middels de terugtrekking van het besluit.  

Op 7 oktober 2016 besliste de gemeenteraad haar beslissingen van 25 juli 2016 betreffende het DBFMO-contract, de concessie (tijdelijke en nieuwe casino), de Sub-opstal en de onderverhuur tijdelijk casino in te trekken.

Op dezelfde gemeenteraad werd meerderheid tegen minderheid een nieuw bestek “ Project Casino Middelkerke” goedgekeurd. De opdracht wordt gegund bij wege van een openbare procedure.

De opdracht werd bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 10 oktober 2016 en in het Publicatieblad van de Europese Unie van 13 oktober 2016. De termijn voor het ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen werd vastgesteld op 12 december 2016 om 11u00.

Uit de vergelijking van de vorige en de nieuwe opdracht, blijkt dat de selectiedrempels bij de nieuwe opdracht zijn verlaagd en aangepast op maat van NAPOLEON GAMES- BCS INVESTISSEMENT NV. 

Tijdens de procedure bij de Raad van State werd aangevoerd dat de referenties voorgelegd door BCS INVESTISSEMENT NV niet voldeden aan de selectiecriteria van 25 miljoen. Zoals hierboven uiteengezet, voldeed BCS INVESTISSEMENT NV niet aan de selectiecriteria met betrekking tot de voor te leggen referenties.  Een referentie haalde net geen totaalkost van 25 miljoen, de andere referentie was een project waar BCS INVESTISSEMENT NV slechts een deelproject uitvoerde (zie boven Hungaria Building Leuven, Project Sioen Lier). 

De selectieleidraad van de nieuwe opdracht bepaalt thans op pagina 50: 

ii. Referenties exploitatie/vermarkting nieuw Casinogebouw: 

Lijst van minimaal één (1) en maximaal drie (3) recente (voorlopige oplevering daterend van uiterlijk vijf (5) jaar voorafgaand aan de Aankondiging van het Project) referenties van vastgoedontwikkeling of vermarkting van projecten die betrekking hebben op de uitbating van recreatieve infrastructuur of multifunctionele gebouwen met een minimale totale ontwikkelingskost (erelonen ontwerp + aannemingskosten) van 20 miljoen euro (excl. BTW) en een minimale netto vloeroppervlakte van 4.000 m². 

De Ontwikkelaar moet aantonen dat hij instond voor (delen van) de ontwikkeling, promotie en vermarkting. 

In vergelijking met de selectieleidraad van de vorige procedure waar een totale ontwikkelingskost van 25 miljoen euro werd gevraagd. De laatste zin werd toegevoegd en stond niet in de vorige selectieleidraad.  Er is geen enkele reden waarom de selectiecriteria zouden moeten worden verlaagd, te meer daar de kwaliteit van de ontwikkeling van het Nieuwe Casinogebouw een doorslaggevend gunningscriterium is en referenties beogen de geschiktheid van de inschrijver (en dus de kwaliteit) te beoordelen. De nieuwe selectieleidraad is op maat van NAPOLEON GAMES- BCS INVESTISSEMENT NV aangepast.   

Deze nieuwe opdracht is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en is duidelijk opgemaakt ten voordele van de inschrijvers in het eerste project. Hoewel de minimumtermijnen in de wet gerespecteerd worden is zeer de vraag of door de relatief korte periode voor dergelijk omvangrijk en ingewikkeld project de redelijkheid niet overtreden wordt.

Het betreft hier een project van +/- 30 miljoen euro voor het ontwerpen, de bouw, het financieren, en exploiteren en vermarkten van een hotel, speelzaal, multifunctionele zaal, horeca en parking.  Er moet een architecturaal plan voorliggen die de maatschappelijke waarden, technische randwaarden, ruimtelijke integratie, architecturale waarde, duurzaamheid en projectplanning weergeeft. Er moet een financieel plan voorliggen met detail van investeringskosten, ontwikkelingskosten en fees, onderhoudskosten, personeelskosten, vervangingsinvesteringen, exploitatiekosten, verzekeringskosten, kosten van het projectbeheer tijdens bouw- en exploitatieperiode, promotiekosten,  raming van de bouwkosten, eventuele verkoopprijs van projectonderdelen, eventuele huurvergoedingen, inkomsten uit evenementen, aflossingsschema’s, referentierentevoeten, marges , aanverwante kosten, opbrengsten op kasbalans, balans, resultatenrekening en kastroomoverzicht.  

Daarbovenop moet rekening gehouden worden in het ontwerp met een gecompliceerd veiligheidsaspect van de aanleg van een zeewering, waarvoor verplicht een kustingenieur moet betrokken worden. 

In een brief van 22 november 2016 aan de gemeente uit BOUWGROEP VERSLUYS BVBA /GOLDEN PALACE NV zaten er enkele bezwaren in diezelfde zin. 

1.     Ontbreken van een formele motivering voor de keuze van een open offerteaanvraag. 

Er wordt door uw gemeente gekozen voor een open offerteaanvraag hetgeen een éénstapsprocedure betreft, d.w.z. een gunningsprocedure die in één fase verloopt. Een formele motivering hieromtrent kan niet in de opdrachtdocumenten worden teruggevonden en dit niettegenstaande rekening moet worden gehouden met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. De meeste auteurs zijn dan ook van oordeel dat de keuze uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd ingevolge de wet op de formele motivering, aangezien deze keuze rechtsgevolgen heeft en wanneer ze gericht is op een welbepaalde opdracht die als een individuele rechtshandeling is te kwalificeren (onder meer: David D’hooge, Marc Boes, J. Herbots, I. Opdebeek en A. Coolsaet). 

Ook de meerderheidsrechtspraak sluit zich hierbij aan. Zo kan worden verwezen naar het arrest Dredging International waarin het zeer duidelijk luidde:  

“dat de beslissing van de overheid om na een offerteaanvraag over te gaan op de onderhandse procedure een echte voorbeslissing uitmaakt, die directe rechtsgevolgen heeft en nadelig kan zijn voor een inschrijver omdat die procedure, zelfs wanneer die inschrijver bij die procedure wordt betrokken, minder garanties biedt gelet op de ruimere discretionaire bevoegdheid die de overheid ter zake bezit.” (R.v.St. nr. 50.584 dd. 6 december 1994). 

Er wordt dan ook aangenomen dat de keuze voor de ene dan wel de andere procedure in redelijkheid moet te verantwoorden zijn en dat in een formele motivering van de gunningswijze moet worden voorzien. De overheid zal steeds moeten kunnen aantonen dat de gekozen procedure in het licht van de gegeven omstandigheden kan worden verantwoord (D. D’Hooge, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1996, 267, nr. 631; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen Brugge, die Keure, 2013, p. 413). 

2.     Indieningstermijn van de offerte. 

Het Koninklijk Besluit dd. 15 juli 2011 2011 houdende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren stelt onder artikel 46 §1 dat de termijn voor indiening van de offertes minimum 52 dagen moet bedragen. (er werden 64 dagen voorzien)

Doch artikel 42 van het Koninklijk Besluit dd. 15 juli 2011 luidt namelijk in aanvulling hierbij in diens 2e en 3e lid als volgt: 

“Bij de vaststelling van deze termijnen houdt de aanbestedende overheid inzonderheid rekening met de complexiteit van de opdracht en met de nodige voorbereidingstijd van de offertes. De termijnen voor de ontvangst van de offertes worden zodanig verlengd dat alle betrokken deelnemers van alle nodige informatie voor de opstelling van de offertes kennis kunnen nemen :1° wanneer de offertes slechts kunnen worden opgesteld na raadpleging van een omvangrijke documentatie, plaatsbezoek of inzage ter plaatse van bepaalde opdrachtdocumenten “. 

Het lijkt ons vrijwel onmogelijk om te ontkennen dat de opdracht in huidige open offerteaanvraag zeer complex is. Een bestek van 200 pagina’s met diverse bijlages is zonder enige twijfel  zeer omvangrijk en ook rond de complexiteit kan geen betwisting bestaan. 

Ter vergelijking. 

De eerste opdracht werd bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 21 januari 2015 en in het Publicatieblad van de Europese Unie van 24 januari 2015.  De termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen werd toen bepaald op 15 april 2015 om 12u00.  De eerste opdracht betrof een onderhandelingsprocedure, waarbij de kandidaten geen offerte (en dus geen ontwerpt), maar een (beperktere) aanvraag tot deelname moesten indienen, waarbij zij enkel moesten aantonen aan de in de Selectieleidraad uiteengezette betrouwbaarheids-, toelaatbaarheids- en geschiktheidsvoorwaarden te voldoen. Hiervoor beschikten de kandidaten over vier maanden. Vervolgens werd tussen de uitnodiging tot het indienen van een eerste offerte en de uiteindelijke indiening van de BAFO uiteindelijk ongeveer een jaar voorzien.  

Op de gemeenteraad van 7 oktober 2016 hebben wij voorgesteld dat de gemeenteraad in rechte zou optreden en zou beslissen klacht in te dienen met burgerlijke-partijstelling tegen en de vervolging te vragen van schepen Michel Landuyt, van schepen Liliane Pylyser-Dewulf en van X (onbekenden) wegens vermoeden van corruptie, belangenvermenging en gunningsfraude. De gemeenteraad heeft dit voorstel niet aangenomen en laat na in rechte op te treden. Bij gerechtsdeurwaardersexploot van 14 oktober 2016 stelden wij het College van Burgemeester en Schepenen overeenkomstig artikel 194 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (B.S. 31 augustus 2005) in gebreke wegens dit niet optreden. Na een termijn van tien dagen na de betekening van deze ingebrekestelling heeft geen optreden in rechte vanwege het gemeentebestuur plaatsgevonden. Wij hebben bijgevolg het vereiste persoonlijke belang om ook namens de gemeente Middelkerke de hoedanigheid van benadeelde persoon te verkrijgen. 

Op 2 december 2016 legde ik samen met Geert Verdonck (progressief Kartel - Groen! Sp.a) en Anthony Goethals (N-VA) en in naam van de oppositiegemeenteraadsleden van LDD, Progressief Kartel en N-VA klacht neer bij de rechtbank en bezorgden wij een volledig dossier aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC). 

Jean Marie Dedecker.  

P.S.: Bovenstaande klacht betreft de eerste aanbesteding. Vermits de tweede aanbesteding in hetzelfde bedje ziek is wordt het ranzige casinoverhaal vervolgd.